SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Occupational safety and ergonomics - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Occupational safety and ergonomics
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-BezpPrac-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Artur Wandycz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Understanding the changes that occur in the human body at work. Ability to measure and assess the results of anthropometric measurements. Ability to adapt working conditions to the capabilities and limitations of the human body. Improving the skills of teamwork and individual work.

Wymagania wstępne

Basics of human anatomy and human physiology - secondary school level.

Zakres tematyczny

Ergonomics. Anthropometry. Axes and planes of the body. The measurements of the human body. Special populations. Joints and movements. Biomechanics of the spine. Positions and posture, postural angles. Work physiology. Strength, power and muscle efficiency. Maximum oxygen consumption and oxygen debt. Termoregulation. Microclimate factors. Noise. Lighting. Energy expenditure. Occupational risk.

Metody kształcenia

Lecture, discussion, demonstration (teaching).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The student is allowed to take the final written examination test. The 60 minute examination test contains 10 questions, each question - 1 point. 6 points (60%) out of 10 points are required to get the pass mark credit. Another condition for the credit is to receive a positive grade for preparing a written paper on a given topic.

The final mark consists of the average sum of all of the pass partial marks.

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 18 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 32 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1. Kroemer K.H.E., Grandjean E.: Fitting the task to the human. Taylor & Francis. London 1997.

2. Pheasant S.: Bodyspace. Anthropometry, ergonomics and the design of work. Ergonomics of the home. Taylor & Francis. London 2003.

3. https://osha.europa.eu/en

4. https://www.ciop.pl/en

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Artur Wandycz (ostatnia modyfikacja: 15-05-2020 13:15)