SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Basics of animal physiology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Basics of animal physiology
Kod przedmiotu 13.1-WB-OS2P-Pd_Fiz.zw-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Introduction to structure and function of basic animal physiological systems. Display of mechanisms and relationships between animal's organs. Organism homeostatic mechanisms. Basic principles of good laboratory practice and health and safety protocols in physiology laboratory; use of basic laboratory equipment: centrifuge, spectrophotometer, automatic dispenser. Teaching the responsibility for experiment outcome.

Wymagania wstępne

Knowledge of basic biochemical pathways in animals, and animal systematics. Use of light microscope on every magnification.

Zakres tematyczny

Physiology of nervous, circulatory, digestive and excretory system. Homeostasis as an effect of physiological systems cooperation. Comparative vertebrate haematology.

Metody kształcenia

Laboratories in which student personally conducts: blood analysis, digestive processes in vivo, urine analysis (quantitive and qualitative). Analysis of physiological experiments on the basis of didactic materials.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratory: positive grades from all laboratory passes. Final grade is a arithmetic average of grades from individual passes.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 45 -
Łącznie 90 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1,5 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

1. Animal Physiology. K. Schmidt-Nielsen

2. Animal Physiology. R. W. Hill

3. Anatomy and Physiology of Domestic Animals. K. Loeffler

Literatura uzupełniająca

1. Exotic Animal Hematology and Cytology. T. Campbell

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 26-05-2020 10:30)