SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kultura logicznego myślenia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kultura logicznego myślenia
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-KLM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dariusz Sagan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych pojęć i metod logicznych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Język, nazwy, nieostrość, wieloznaczność, definicje, zdania, wnioskowanie, wynikanie logiczne, implikatura konwersacyjna, błędy logiczne.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie problemów logicznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie kolokwium.

Literatura podstawowa

1. T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach.

2. Z. Ziembiński, Logika praktyczna.

Literatura uzupełniająca

1. B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki.

2. M. Tokarz, Elementy pragmatyki logicznej.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 10-07-2020 00:12)