SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A3: Filozofia i etyka sportu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A3: Filozofia i etyka sportu
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-PFES
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Joanna Zegzuła - Nowak
  • prof. dr hab. Lilianna Kiejzik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu antropologii filozoficznej oraz związkami filozofii z kulturą fizyczną. Wskazanie na kulturę fizyczną i jej formy jako ważny element kultury ogólnoludzkiej. Zasadnicza orientacja w problematyce historii filozofii obejmującej okres od starożytności po współczesność (szczególnie uwzględnienie ewolucji podejścia do kultury fizycznej i cielesności). Ukazanie historycznego rozwoju i naczelnych zasad idei olimpizmu (kultura starogrecka - Igrzyska Olimpijskie - jako źródło nowożytnego sportu europejskiego, rozwój idei starożytnego olimpizmu w poglądach P. de Coubertina, zapisy Karty Olimpijskiej). Ukazanie naczelnych zasad etycznych w sporcie oraz ich współczesnych zagrożeń.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Filozofia w europejskim kręgu kulturowym. Starożytna idea „kalokaghatii” i jej realizacja w sporcie. Kultura fizyczna i jej współczesne przejawy. Antropologia filozoficzna. Ciało, jego recepcja i ocena wartości w różnych epokach. Filozofia sportu – powstanie i rozwój. Idea olimpizmu. Ruch Olipijski i jego elementy konstytutywne. Etyka jako dyscyplina filozoficzna ‒ jej główna problematyka i naczelne kategorie (wartości, normy, oceny, sankcje, dobro, doskonałość, prawda, piękno, sprawiedliwość ), koncepcja „etyki sportowej walki”i zasada „fair play” jako jej naczelna zasada; współczesne zagrożenia dla zasady „fair play” (agresja, doping, korupcja, chuligaństwo stadionowe); estetyczny wymiar sportu ‒ kategoria piękna w sporcie.

 

Metody kształcenia

Analiza tekstów źródłowych, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca problemowa w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Test z progami punktowymi, referat, sprawozdania z lektur, aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

1. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Tom1, (wydanie dowolne).

2. Lipiec J. Filozofia olimpizmu, Warszawa 1999.

3.Lipiec J. Kalogiata: Szkice z filozofii sportu, Kraków 1988.

4. Karta Olimpijska (źródło dowolne).

Literatura uzupełniająca

1. Lipiec J. (red.), Duch sportu, Kraków 1980.

2. Lipoński W., Olimpizm dla każdego: popularny zarys wiedzy w historii, organizacji i filozofii ruchuolimpijskiego, Poznań 2000.

3. Osterloff K., Historia sportu, Warszawa 1976.

4. Humanistyczna encyklopedia sportu, Warszawa 1987.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 18-07-2020 05:23)