SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru B3: Psychologia agresji i konfliktów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru B3: Psychologia agresji i konfliktów
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-PPAK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marzanna Farnicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie studentów w problematykę powstawania agresji, zachowań agresywnych oraz w psychologię powstawania i rozwiązywania konfliktów. Rozwojowe ujęcie rozwoju zachowań agresywnych. Przedstawienie istoty konfliktu społecznego i mechanizmów determinujących wybuch, przebieg i zakończenie sytuacji konfliktowej; wskazanie na znaczenie przyjmowanej roli w czasie narastania konfliktu. Podniesienie umiejętności w zakresie osobistego radzenia sobie z agresją, doświadczeniami bycia sprawca i ofiarą. Strategie zarządzania konfliktem.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej i społecznej.

Zakres tematyczny

Definicje agresji, rodzaje agresji, agresywność, gotowość do agresji; rozwój zachowań agresywnych;

Koncepcje i modele agresji:  koncepcja biologiczna, socjobiologiczna, psychoanalityczna Z. Freuda; teoria frustracja-agresja; teoria społecznego uczenia się; Ogólny Model Agresji (GAM) Andersona i Bushmana;

Wyznaczniki i uwarunkowania agresji: prowokacja, pobudzenie emocjonalne, normy społeczne, nastawienie wobec agresji, jej rodzinne  i osobowościowe uwarunkowania.

Przestępczość a agresja. Podejmowanie roli agresora i ofiary. Przemoc i terroryzm. Cele i funkcje konfliktów.

Teoria i praktyka rozwiązywania konfliktów: teorie antropologiczne, socjologiczne i filozoficzne, historyczne. Geneza teorii i współczesne teorie konfliktów. Modele dynamiki konfliktów. Fazy przebiegu procesu konfliktu.

Czynniki intensyfikujące przebieg konfliktu. Polaryzacja i jej znaczenie. Kierowanie konfliktem.

Analiza własnych stanów i predyspozycji oraz preferencji w sytuacji konfliktowej. Rola, funkcje i znaczenie konfliktów dla rozowoju jednostki i grup – ujęcie psychologiczne. Podstawowe konflikty– formy i propozycje ich rozwiązywania.

Metody kształcenia

Case – study, prezentacja, praca w zespołach, dyskusja grupowa, praca z książką.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca kontrolna, przygotowanie projektu, aktywność w trakcie zajęć. Warunkiem zaliczenia jest zaliczenie każdej z form oceny. Ocena końcowa jest wypadkową (średnią) uzyskanych ocen.

Literatura podstawowa

  1. Anderson, C.A., Bushman, B.J. (2002). Human Aggression. Annual Review of Psychology,  53, 27-51.
  2. Archer, J. (2010). What is Indirect Aggression in Adults?, in. K. Osterman [eds.] Indirect and      Direct Aggression (pp.3-16). Frankfurt am Main: Peter Lang.
  3. Chełpa, S.,  Witkowski, T.(1999).Psychologia konfliktów, Wrocław: Unus.
  4. Gudykunst W. B., Kim Y. Y. (2000). Komunikowanie się z obcymi: spojrzenie na komunikację międzykulturową. W: J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się interpersonalnym. Warszawa: PWN.
  5. Deutsch,M., Coleman,P.T.(red)(2005).Rozwiązywanie konfliktów. Kraków:UJ.
  6. EdelmanR.(2005).Konflikty w pracy. Gdańsk:GWP.
  7. Gut, J. Haman, W.(1993). Docenić konflikt. Warszawa: Kontrakt.
  8. Miluska Boski (red.) Psychologia rozwiązywania problemów społecznych. Wybrane zagadnienia (red.), 1998, Poznań: Bonami, s. 320.

 

 

Literatura uzupełniająca

Do ustalenia na zajęciach

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 18-07-2020 05:31)