SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gender w kulturze popularnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gender w kulturze popularnej
Kod przedmiotu 08.9-WH-K-GKP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Gender studies i tożsamość płci
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami teorii i praktyki gender w odniesieniu do sposobów przejawiania się stereotypowych ról kobiet i mężczyzn w kulturze popularnej, ze szczególnym uwzględnieniem wizerunków płci upowszechnianych przez wydawnictwa i media masowe. Wykształcenie umiejętności analizowania tekstów kultury z perspektywy gender i posługiwania się koncepcją kulturowej tożsamości płci w ich interpretacji, a także podwyższenie świadomości funkcjonowania w kulturze popularnej dyskryminujących obie płci stereotypów.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Pojęcie gender - wprowadzenie do gender studies. Gender w baśniach i bajkach oraz ich współczesnych popularnych wersjach na przykładzie romansów wydawnictwa Harlequin. Rozwój wysokonakładowej prasy dla kobiet. Pojęcie popfeminizmu i charakterystyczne cechy kobiecej literatury popularnej na przykładach. Gender w teatrze: „Testosteron” jako przykład uwikłania mężczyzn w dyskurs feministyczny i „Tiramisu” jako popfeministyczna odpowiedź na „Testosteron”. Gender w kinie – przypadek Jane Campion i Małgorzaty Szumowskiej. Gatunki kobiece i męskie w telewizji. Gender w cyberprzestrzeni: style komunikacji on-line.

Metody kształcenia

metody interakcyjne, kształtujące umiejętności pracy w zespole i kreatywnego rozwiązywania problemów, w tym dyskusja panelowa; praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłami cyfrowymi

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie prezentacji.

Literatura podstawowa

 

  1. Gender w humanistyce, red. M. Radkiewicz, Kraków 2001.
  2. Gender - film - media, red. E. Oleksy, E. Ostrowska, Kraków 2001.
  3. Gender - kultura - społeczeństwo, red. M. Radkiewicz, Kraków 2002.
  4. I. Iwasiów, Gender dla średnio zaawansowanych, Warszawa 2004.
  5. Kobiety, feminizm i media, red. E. Zierkiewicz, I. Kowalczyk, Poznań – Wrocław 2005.

 

Literatura

Literatura uzupełniająca

  1. Simone de Beauvoir, Druga płeć, Warszawa 2003.
  2. A. Graff, Świat bez kobiet, Warszawa 2001.
  3. Gender - teatr - dramat, red. A. Kuligowska-Korzeniewska i M. Kowalska, Kraków 2001.
  4. Siostry i ich Kopciuszek, red. E. Graczyk, M. Graban-Pomirska, Gdynia 2002

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:15)