SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współczesne kierunki filozofii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współczesne kierunki filozofii
Kod przedmiotu 08.1-WH-KP-WKF-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Tomasz Turowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student powinien rozumieć historię, cele i metody filozofii współczesnej. Szczególny nacisk będzie kładziony na fenomenologię, hermeneutykę, filozofię analityczną, metaetykę oraz etykę stosowaną w tym bioetykę.

Wymagania wstępne

Student musi znać historię filozofii ze szczególnym uwzględnieniem filozofii nowożytnej, język angielski i niemiecki w stopniu podstawowym.

Zakres tematyczny

Tematyka dotyczy przede wszystkim filozofii XX wiecznej, jednakże po uwzględnieniu wpływów jakie na nią miały filozofie: Kanta, Hegla, Marksa i Nietzschego. Na wykładach skupimy się na początkach fenomenologii Edmunda Husserla i jej wpływie na ontologię fundamentalną Heideggera, by przejść do współczesnych kierunków, które bez tych wpływów wydają się niemożliwe. Szczególnie interesuje nas egzystencjalizm, hermeneutyka, filozofia analityczna, dekonstrukcja i metaetyka. Biorąc pod uwagę, że filozofia współczesna - jak żadna przed nią - pogłębiła zainteresowanie etyką, odniesiemy się również do współczesnej filozofii moralnej, przy znacznym nacisku na jej opcję stosowaną.

Metody kształcenia

Każdy wykład będzie zakończony dyskusją, zatem zajęcia mają charakter wykładowo-konwersatoryjny. Student w trakcie kursu zobowiązany jest do przedstawienia referatu i czynnej dyskusji po każdych zajęciach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Referat, aktywność, egzamin ustny.

Literatura podstawowa

1. F. Nietzsche, Antychrześcijanin, Nomos 1996.

2. E. Husserl, Idea fenomenologii. Pięć wykładów, PWN 1990.

3. M. Heidegger, Bycie i czas, PWN 1994.

4. H-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, inter esse 1993.

5. J. Derrida, Marginesy filozofii, Warszawa 2002.

6. J-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna, Aletheia 1997.

7. P. Singer, Etyka praktyczna, Książka i Wiedza 2003.

 

Literatura uzupełniająca

1. P. Singer, Wyzwolenie zwierząt, PIW 2004.

2. J. Wahl, Krótka historia egzystencjalizmu, Wrocław 2004.

3. W. Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie, Witmark 1996.

4. N. Leśniewski, O hermeneutyce radykalnej, Poznań 1998.

5. B. Mepham, Bioetyka, PWN 2008.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:15)