SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Etyka w przemyśle kreatywnym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Etyka w przemyśle kreatywnym
Kod przedmiotu 08.1-WH-PKI-EPK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Przemysł kreatywny w internecie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Tomasz Turowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest ukazanie możliwości wpływu filozofii moralnej na przemysł kreatywny. Szczególnie należy uwzględnić konieczność uprawiania refleksji etycznej w szeroko rozumianej przestrzeni kreatywnej.

Wymagania wstępne

Znajomość historii filozofii oraz logiki i metodologii nauk. Podstawowy język niemiecki i angielski.

Zakres tematyczny

Kurs obejmuje krótką historię doktryn etycznych i jednocześnie ukazuje konieczność uprawiania etyki w obliczu szeroko rozumianej kultury współczesnej, szczególnie popularnej. Przemysł kreatywny nie może być pozbawiony refleksji moralnej. Oprócz wprowadzenia w podstawowe pojęcia etyczne i metaetyczne będziemy się poruszać wokół tematów stosowalności etyki w przemyśle kreatywnym.

Metody kształcenia

Każde zajęcia kończone będą dyskusją. Bardzo istotny jest wkład własny studenta - referaty, które będą weryfikowane w dyskusji. Egzamin ma formę ustną.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, przygotowanie referatu na wybrany przez prowadzącego temat.

Literatura podstawowa

1. P. Singer, Etyka praktyczna, Książka i Wiedza 2003.

2. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka 2001.

3. B. Weinstein, Inteligencja etyczna. Pięć zasad rozwiązywania najtrudniejszych problemów, Wydawnictwo M, 2015.

4. T. Cathcart, Dylemat wagonika, PWN 2014.

Literatura uzupełniająca

1. Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza 1998.

2. D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina 2012.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:15)