SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia nieeuropejskich idei filozoficznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia nieeuropejskich idei filozoficznych
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-HNEF-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Justyna Kroczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest rozumienie różnych aspektów kultury krajów pozaeuropejskich; znajomość terminologii niezbędnej do rozumienia procesu formowania filozofii poza tradycją europejską; poznanie zagadnień systemów religijno-filozoficznych poza Europą (Indie, Chiny, kraje muzułmańskie).

Wymagania wstępne

Dla studentów mających licencjat z filozofii.

Zakres tematyczny

- szkoły filozofii chińskiej, Konfucjusz, Mencjusz, Laozi, Czuang-tsy, chiński buddyzm, 

- filozofia Wed, Upaniszad, jogi, eposu, buddyzm, sankhja

- filozofia i mistyka muzułmańska, sufizm (mutazylici, ismailici, Al-Kasim al-Kuszajri, Abu Hamid al-Ghazali)

Metody kształcenia

- wykład informacyjny,

- wykład analityczny,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja,

- praca z książką

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

test zaliczeniowy, referat, lektura, praca pisemna

Literatura podstawowa

 1. E. Frauwallner, Historia filozofii indyjskiej, t. 1-2, Warszawa 1990.
 2. F. Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, Warszawa 2001.
 3. Liu JeeLoo, Wprowadzenie do filozofii chińskiej : od myśli starożytnej do chińskiego buddyzmu, przeł. M. Godyń Kraków 2010.
 4. I. Shah, Droga Sufich, przeł. T. Bieroń, Poznań 2009.
 5. Z. Kuksewicz, Zarys filozofii średniowiecznej, t. 1, Filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska, Warszawa 1982.
 6. Lie, Yukou, Prawdziwa księga pustki : przypowieści taoistyczne, M. Jacoby, Warszawa 2006
 7. Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego kwiatu, tłum. Marcin Jacoby, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2009
 8. Chan, Wing-tsit. A Source Book in Chinese Philosophy / Translated and Compiled by Wing-Tsit Chan. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1963.
 9. Laozi, Daodejing - różne wydania
 10. I-cing = Księga Przemian - różne wydania
 11. Sunzi, Sztuka wojny, Warszawa 1994
 12. Upaniszady, przeł. M. Kudelska, Kraków 1999.
 13. Bhagavad Gītā - różne wydania
 14. Światło słowem pisane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, M. Mejor (red.), Warszawa 2007
 15. Bukkyo Deno Kyokai, Nauka Buddy, tłum. W. Kurpiewski, Kraków 2004

Literatura uzupełniająca

1. M. Fakhry, A history of Islamic philosophy, Columbia University Press, New York.
2. Ibn Arabi, Traktat o miłości, przeł. J. Wronecka, PWN, Warszawa.
3. W.C. Chittick, The spiritual path of love. The spiritual teaching of Rumi, State University of New York Press, New York
4. Dżalaloddin Rumi, Anioł upojny. Opowieści mistyczne, przeł. I. Nowicka, Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa
5. Abu Hamid al-Ghazali, Ratunek przed zbłądzeniem, przeł. K. Pachniak, Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa
6. Abu Nasr Abdallah B. Ali Al-Sarraj Al-Tusi, The Kitáb al-Luma fi l’tasawwuf, R. Nicholson (ed.), LUZAC & Co., London
7. E. Miller, Sufis: the mystical muslims: http://www.equip.org/article/sufis-the-mystical-muslims/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Justyna Kroczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-06-2020 13:08)