SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia doktryn etycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia doktryn etycznych
Kod przedmiotu 08.1-WH-F-HDE-2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Etyka w życiu publicznym
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia dotyczące historii doktryn etycznych, kierunków i nurtów na przestrzenii dziejów.

Wymagania wstępne

Znajomość historii filozofii

Zakres tematyczny

1. Dobro, zło, cnoty, natura moralności

2. Między cierpieniem a szczęściem w nauce Epikura.

3. Stoicka filozofia dumy.

4. Główne problemy "Etyki nikomachejskiej" Arystotelesa

a) Cnota, dzielność (arete)

b) Eudajmonia

c) Sprawiedliwość

5) Etyka kantowska

a) Zagadnienie dobrej woli i obowiązku moralnego

b) Imperatyw kategoryczny a imperatyw hipotetetyczny

c) Pojęcie człowieczeństwa i godności.

d) Państwo celów

6. Posłuszeństwo wobec odwiecznych praw natury i moralności w etyce chrześcijańskiej.

7. Autonomizacja i laicyzacja sfery moralnej w czasach nowożytnych: moralność jako zjawisko naturalne (społeczne). Socjologizm etyczny T. Hobbesa, "Umowa społeczna" J.J. Rouseau.

8. Dobro jako maksymalizacja korzyści, pomyślności i pożytku: J. Bentham, J.S. Mill.

9. Etyka cnót praktycznych B. Franklina.

10. Najwyższym dobrem "ludzki człowiek" w filozofii K. Marksa: problem alienacji pracy.

11. Neopozytywizm - M. Schlika program przebudowy etyki.

12. Brytyjska filozofia analityczna - G. Moore'a przełom antynaturalistyczny.

13. Renesans cnót - współczesna etyka charakteru

Metody kształcenia

Dyskusja panelowa, referaty, prezentacje, analiza tekstów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, zaliczenie kolokwium

Literatura podstawowa

1. Wybór tekstów źródłowych z dziejów etyki, red. J. Dudek, J. Dudek, K. Kaszyński, Zielona Góra 1992. 

2.  Etyka w teorii i praktyce. Antologia tekstów, red. Z. Kalita, Wrocław 1995 (cz. 2)

3. Wybór tekstów źródłowych z dziejów etyki, red. J. Dudek, J. Dudek, K. Kaszyński, Zielona Góra 1992.

4. W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze, Toruń 2002.

5. Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 1998. 

6. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001

7. R. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca

1. V. I. Bourke, Historia etyki, Warszawa 1994.

2. R.M. Hare, Myślenie moralne. Jego płaszczyzny, metody i istota, Warszawa 2001.

3. A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 1995. 

4. Arystoteles, Etyka nikomachejska, (wydanie dowolne)

5. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, (wydanie dowolne)

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:14)