SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka koszykówki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka koszykówki
Kod przedmiotu 16.0-WB-P-MK-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Ewa Misior
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z systematyką ćwiczeń prowadzących do nauczania podstawowych elementów techniki i taktyki piłki koszykowej umożliwiającą przeprowadzenie zajęć z wychowania fizycznego na różnych etapach edukacyjnych. Zapoznanie z przepisami gry i zasadami bezpiecznego prowadzenia zajęć. 

Wymagania wstępne

Podstawowe elementy techniki poruszania się po boisku i operowania piłką koszykową

Zakres tematyczny

Technika poruszania się po boisku. Ćwiczenia oswajające z piłką. Chwyty i podania, oburącz, jednorącz, hakiem, kozłem, w różnych ustawieniach. Kozłowanie, wysokie, niskie, w miejscu, w biegu, slalomem prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku. Gry i zabawy pomocnicze w nauce kozłowania. Rzuty do kosza - technika wykonania podstawowych rzutów, rzut z biegu z prawej i lewej strony kosza, rzuty hakiem, rzuty pozycyjne – z miejsca, po kozłowaniu. Gry i zabawy pomocnicze w nauczaniu rzutów. Zbiórka piłki z tablicy w ataku i w obronie oraz dobitka. Systemy obrony. Szybki atak i atak pozycyjny. Przepisy, zasady sędziowania i protokołowania.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, obserwacja, metoda poglądowa, metoda analityczna, metoda syntetyczna, dyskusja problemowa, praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są: kolokwium oraz test sprawnościowy - znajomość systematyki ćwiczeń do nauczania podstawowych elementów techniki i taktyki z zakresu piłki koszykowej i przepisy gry.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

  1. Arlet T. Koszykówka – podstawy techniki i taktyki. Wyd. Extrema, Kraków, 2001
  2. Bondarowicz M. Zabawy w grach zespołowych.  Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1998
  3. Huciński T. Koszykówka, Wrocław, 2001
  4. Koszykówka dla zawodników, wskazówki dla trenerów. Wyd. FIBA, Warszawa, 2001
  5. Oficjalne przepisy gry w koszykówkę, FIBA
  6. Rumiński A. Mini Koszykówka, Agencja Promo – Lider Warszawa, 1994

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 24-05-2020 22:56)