SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język starożytny II: greka II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język starożytny II: greka II
Kod przedmiotu 09.5-WH-WP-JSG2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Justyna Kroczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

praktyczna nauka greki nowotestamentowej

Wymagania wstępne

znajomość podstaw gramatyki greckiej i podstawowego słownictwa

Zakres tematyczny

  1. Wstęp historyczno-filologiczny do poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu
  2. Przekład i komentarz gramatyczny do wybranych fragmentów Nowego Testamentu: Ewangelia św. Jana, Apokalipsa, Ewangelia św. Mateusza, Ewangelia św. Łukasza, Ewangelia św. Marka

Metody kształcenia

wykład informacyjny, ćwiczenia praktyczne, praca własna, praca z tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

kolokwium, obecność, aktywność

Literatura podstawowa

Novum Testamentum Graecum

Popowski Remigiusz, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca

Grecko-polski Nowy Testament - wydanie interlinearne, Warszawa 2014

Szamocki Grzegorz, Greka Nowego Testamentu. Intensywny kurs podstawowy, Pelplin 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)