SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru B2: Filozofia dzieciństwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru B2: Filozofia dzieciństwa
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-PFD
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Walczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z zakresem tematycznym badań nad dzieciństwem oraz podstawowymi koncepcjami dzieciństwa i miejsca dziecka w społeczeństwie.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Dzieciństwo jako problem filozoficzny

Childhood studies: historyczny, socjokulturowy i politologiczny kontekst badań nad dzieciństwem

Historyczny przegląd koncepcji dzieciństwa

Współczesne ujęcia dziecka i jego miejsca w świecie

Problemy filozofii dziecka: definicja dzieciństwa, rozwój poznawczy i moralny dzieci, dziecko a sztuka, prawa dziecka, dziecko a śmierć

Dziecko jako filozof

Metody kształcenia

wykład z elementami pogadanki, prezentacja multimedialna, analiza tekstu, projekcja filmu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca semsetralna: esej na zadany temat lub recenzja książki z dziedziny filozofii dzieciństwa

Literatura podstawowa

Wybrane fragmenty:

Aries P., Historia dzieciństwa. dziecko i rodzina w dawnych czasach, Wyd. Marabut, Gdańsk 1995

Cudowska A., Fenomenologiczne badania nad dzieciństwem oraz ich znaczenie w rozwijaniu zdolności uczenia się, w: Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Red. Ewa Filipiak, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2008

Dziecko i dzieciństwo. W kręgu pytań i poszukiwań teoretyczno-badawczych, red. Katarzyna Segiet, Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza 2007

Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, red. Krzysztof Jakubiak, Wiesław Jamrożek, tom drugi, Wyd. Akademii Pedagogicznej  Bydgoszcz 2002

Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Starożytność. Średniowiecze, red. Juliusz Jundziłł i Dorota Żołądź-Strzelczyk, tom pierwszy, Wyd. Akademii Pedagogicznej,Bydgoszcz 2002

Kehily M.J., Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, przeł. Ks. Marek Kościelniak, Kraków: Wydawnictwo WAM 2008

Mathews G., Philosophy of Childhood, Harvard 1996

Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 2000

Segiet K., Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie naukowego poznania i doświadczania rzeczywistości. Studium pedagogiczno-społeczne, Poznań: WN UAM  2011

Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk: Pedagogika GWP 2007

 

 

Literatura uzupełniająca

Bielik-Robson A., Tragedia rozwoju, czyli nowoczesność dzieckiem podszyta, „Sztuka i Filozofia” 2003 nr 22-23

Coles R., Inteligencja moralna dzieci, przekład D. Gaul, M. Machowski, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1999

Dzieci, wybór i opracowanie M. Janion, S. Chwin, Wyd. Morskie, Gdańsk 1988

Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997

Szczepska-Pustkowska M., Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy (i demokracji), Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Theiss W., Zniewolone dzieciństwo, Wyd. Żak, Warszawa 1996

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)