SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia religii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia religii
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-PR
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Występuje w specjalnościach Filozofia a nauka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Stefan Konstańczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią naukowej refleksji nad fenomenem wiary i religijności oraz społecznym znaczeniem religii. Analizie poddane zostaną także różnorodne aspekty życia religijnego oraz wyniki badan psychologicznych dotyczących istoty i znaczenia religijności. Zajęcia z psychologii religii maja także na celu umożliwienie studentom samookreślenie co do własnej postawy wobec religii oraz poznanie podstawowych metod badawczych przydatnych dla prowadzenia samodzielnych badań w zakresie psychologii i socjologii religii.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw psychologii oraz historii powszechnej i historii kultury na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Historia psychologii religii. Stanowiska i perspektywy badawcze w psychologii religii: antropologiczne i metodologiczne założenia pozasystemowe, (nurty redukcjonistyczne i nieredukcjonistyczne). Duchowość i symbolika religijna. Doświadczenie religijne - dlaczego ludzie pozostają wierni jednej religii? Wiara i przesądy. Doświadczenie sacrum - ekstaza i mistyka. Religia jako źródło cierpień - o rzeczach zakazanych i nakazach motywowanych religijnie. Przejawy religijności w aspekcie indywidualnym i społecznym. Funkcja psychoterapeutyczna religii. Przemocy i nietolerancji w religiach. Życie religijne - trwałość i przeobrażenia ruchów religijnych. Kryzys religijności. Ateizm, zjawiska konwersji i apostazji. Ewolucja religijności człowieka. 

Metody kształcenia

dyskusja, analiza wybranych tekstów klasyków psychologii religii, metoda przypadków, dyskusja panelowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach. Kolokwium przeprowadzone zostanie w formie pisemnego testu i obejmie zarazem sprawdzenie wiedzy teoretycznej jak i umiejętności samodzielnego doboru narzędzi technik badań nad religijnością. Ocena końcowa będzie wypadkową oceny z testu oraz aktywności na zajęciach.

Literatura podstawowa

1.  W.T Cavanaugh, The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict, Oxford University Press, Oxford 2009.    

2. T. Doktór, Psychologia religii w Polsce – rys historyczny, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy” 2001, nr 32/33.

3.      H. Grzymała-Moszczyńska, Religia a kultura. Wybrane zagadnienia z kulturowej psychologii religii, Kraków 2004.

4.       W. James, Doświadczenia religijne. Kraków 2001.

5.      R. Jaworski, Psychologiczne korelaty religijności personalnej, Lublin 1989.

6.      Cz. Walesa, Rozwój religijności człowieka, Lublin 2005.

7.      D. Wulff, Psychologia religii – klasyczna i współczesna, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

  1. B. Grom, Psychologia religii, Kraków 2009.
  2. P. Socha, Przemiany motywacji stosunku do religii w koncepcjach orientacji religijnych, „Zeszyty Naukowe UJ: Studia Religiologia” 1991, nr 24.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)