SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie grantami - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie grantami
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-PF- 17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Występuje w specjalnościach Analityk informacji, Historia w praktyce społecznej
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z różnymi formami finansowania badań naukowych;  możliwościami pozyskiwania dotacji na realizację projektów badawczych, kryteriami obowiązującymi przy sporządzaniu wniosków grantowych (krajowych i zagranicznych), realizowaniem i zarządzaniem grantami, pozyskiwaniem stypendiów naukowych.

 

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Źródła pozyskiwania dotacji na badania i projekty naukowe. Fundacje i instytucje finansujące badania. Zadania i rola Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Formy współpracy międzynarodowej w zakresie finansowania prac badawczych (unijne źródła finansowania).

Metody kształcenia

Dyskusja, rozmowa nauczająca, prezentacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie prezentacji na temat wybranej formy pozyskiwania środków na badania naukowe.

Literatura podstawowa

1. www.ncn.gov.pl

2. http://www.granty-na-badania.com/p/narodowy-program-rozwoju-humanistyki.html

3. www.pnfn.pl/

4. www.fnp.org.pl/

Literatura uzupełniająca

1. www.granty-na-badania.com

2. www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-06-2020 13:29)