SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologia informatyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologia informatyczna
Kod przedmiotu 11.3-WH-HP-TI-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Hanna Kurowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot jest zgodny z wymaganiami ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych), jego zadaniem jest zapoznanie praktyczne zastosowaniem technologii informatycznych w naukach humanistycznych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Bezpieczne korzystanie z narzędzi informatycznych. 2) Edycja tekstów, tworzenie adnotacji, notatek i przypisów. Praca w trybie śledzenia zmian. 3) Arkusz kalkulacyjny – przykłady użycia programu arkusza kalkulacyjnego. 4) Rodzaje baz danych i przykłady ich zastosowania. 5) Bazy danych: obsługa – tworzenie i modyfikowanie tabeli, zapytań, formularzy, raportów. 6) Grafika prezentacyjna – umiejętność posługiwania się programem komputerowym do tworzenia prezentacji multimedialnej. 7) Edycja grafiki – umiejętność wykonywania zadań związanych z edycją obrazów. 8) Komunikacja w sieciach internetowych. 9) (e-mail), wykorzystanie komunikatorów internetowych.

Metody kształcenia

Praca w laboratorium komputerowym, mikronauczanie, wykład-opis

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Sprawdzian w sali laboratoryjnej w zakresie funkcji edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego. Przygotowanie prostej prezentacji multimedialnej (10 slajdów).

Literatura podstawowa

  1. Biegańska A., Grafika menedżerska i prezentacyjna, Katowice 2007.
  2. Gaworska B., Szantula H., Podstawy technik informatycznych, Katowice 2007.
  3. Lenert R., Arkusze kalkulacyjne, Katowice 2007.
  4. Mazur A., Przetwarzanie tekstów, Katowice 2007.
  5. Przygodzki D., Bazy danych, Katowice 2007.
  6. Trawka A., Użytkowanie komputerów, Katowice 2007.

Literatura uzupełniająca

  1. Bowdur E., Usługi w sieciach informatycznych, Katowice 2007.
  2. Wojtuszkiewicz K., Urządzenia techniki komputerowej, cz. I i II, Warszawa 2007.
  3. Wróblewski P., MS Office 2007PL w biurze i nie tylko, Gliwice 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2020 13:49)