SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu 12.9-WL-PIELD-SD
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Krzysztof Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości zdobytych podczas studiów z zakresu nauk społecznych i opieki specjalistycznej. Zapoznanie studenta z zasadami przygotowania projektu naukowego i strukturą pracy badawczej w pielęgniarstwie - pod względem językowym i edytorskim, oraz standardami stosowanymi w naukowych opracowaniach z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

Wymagania wstępne

Wiedza w zakresie nauk podstawowych, nauk społecznych i opieki specjalistycznej, zaliczenie II semestru.

Zakres tematyczny

  1. Projekt w badawczy w oparciu o metody ilościowe, jakościowe, przegląd piśmiennictwa, meta analiza, sondaż diagnostyczny, badania randomizowane,
  • przygotowanie do gromadzenia danych i gromadzenie danych
  • analizowanie danych i tworzenie raportu

2. Wybór tematu pracy dyplomowej; metoda studium przypadku (case study) w pielęgniarstwie, praca o charakterze eksperymentalnym lub przeglądowym

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny, metoda podająca, informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz elementy prezentacji problemowej (problem based learning) i dyskusji.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie i prezentacja raportu ze przygotowania badań do pracy magisterskiej.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

  1. Czarkowska-Paczek B. Egzamin magisterski z pielęgniarstwa. Repetytorium z zakresu wiedzy. Wyd. Edra Urban & Partner Wrocław 2016
  2. Sirojć Z. Przygotowanie pracy dyplomowej; poradnik dla studentów i promotorów. Wyd. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie. Warszawa 2009 http://www.uczelniawarszawska.pl/pdf/technika.pdf
  3. Kulczycki E. Struktura artykułu naukowego - uniwersalne wytyczne i przydatne wskazówki http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/struktura-artykulu-naukowego-uniwersalne-wytyczne-i-przydatne-wskazowki/
  4. Dąbrowski A. Metoda studium przypadku - krok po kroku http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-057de5e2-6ca1-4d9c-9bbc-39925235a7aa/c/Studia_Socjologiczne_2017_nr4_s.249_262.pdf
  5. Regulamin dot. kryteriów i zasad przygotowania pracy dyplomowej https://www.wlnz.uz.zgora.pl/index.php?praca-dyplomowa
  6. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

1. Standardy układu piśmiennictwa National Library of Medicine  https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 28-09-2020 17:02)