SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo
Kod przedmiotu 12.1-WL-RAT-GINiPOŁ
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. n. med. Rafał Rzepka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty 10 0,67 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia kliniczne 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1. Opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresu fizjologii ciąży, porodu, połogu i okresu laktacji.

2. Opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresu budowy żeńskich narządów płciowych i fizjologii kobiety

3. Opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresu wybranych schorzeń ginekologiczno-położniczych

4. Opanowanie umiejętności praktycznych w zakresie badania położniczego zewnętrznego, położniczo-ginekologicznego badania podmiotowego, oceny zaawansowania porodu

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, farmakologii, propedeutyki pielęgniarstwa, podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych, propedeutyki chorób wewnętrznych, radiologii oraz intensywnej terapii.

Zakres tematyczny

Wykłady:

1.      Budowa i fizjologia żeńskich narządów płciowych. Cykl miesiączkowy kobiety. Antykoncepcja. Aspekty etyczno-prawne w położnictwie i ginekologii.

2.      Ciąża o przebiegu prawidłowym. Diagnostyka biofizyczna płodu. 

3.      Poród fizjologiczny. Badanie położnicze.

4.      Ciąża o przebiegu nieprawidłowym: ciąża wielopłodowa, poród przedwczesny, preeclampsia, cukrzyca ciężarnych.

5.      Krwawienia I i II połowy ciąży. Stany naglące w położnictwie.

6.      Stany naglące w ginekologii.

7.      Leczenie operacyjne i zachowawcze w ginekologii i położnictwie.

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone będą w formie prezentacji multimedialnych.

Warsztaty i zajęcia kliniczne w grupach 5-6 osób będą odbywały się w trakcie bloków ćwiczeniowych na terenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UZ

Pojedyncza usprawiedliwiona nieobecność na seminarium/ zajęciach klinicznych (zwolnienie lekarskie, potwierdzone zdarzenie losowe) może być odrobiona z inną grupą lub w wyjątkowych przypadkach zaliczone na podstawie odpowiedzi ustnej u asystenta. Większa liczba nieobecności wymaga odrobienia całego bloku ćwiczeniowego. 

W trakcie zajęć klinicznych studenci uczestniczą aktywnie w scenariuszach opracowanych przez prowadzących zajęcia oraz debriefingu bezpośrednio po zakończeniu scenariuszy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach klinicznych i seminariach. Pojedyncza usprawiedliwiona nieobecność może zostać odrobiona z inną grupą. Więcej niż jedna nieobecność wymaga powtórzenia bloku w całości

Student zobowiązany jest do systematycznego przygotowywania się do zajęć klinicznych zgodnie z harmonogramem seminariów. Przygotowanie do zajęć klinicznych zgodnie z harmonogramem seminariów może być weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej. Nieprzygotowanie studenta do zajęć klinicznych skutkować może niezaliczeniem dnia zajęć klinicznych.

Zaliczenie bloku zajęć klinicznych i seminariów odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru 30 pytań. 

Egzamin odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru - 50 pytań.

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu końcowego jest zaliczenie bloku ćwiczeniowego. 

skala ocen:

bardzo dobry>90%

ponad dobry 80-90%

dobry 70-80%

dość dobry 65-70%

dostateczny 60-65% 

Wyniki OCENY KOŃCOWEJ ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0

Literatura podstawowa

„Położnictwo i ginekologia Tom 1-2” pod redakcją G. Bręborowicza. PZWL Warszawa, 2020

Literatura uzupełniająca

Diagnostyka prenatalna w praktyce Dariusz Borowski, Piotr Węgrzyn, Mirosław Wielgoś. PZWL, Warszawa, 2015

 

Położnictwo ćwiczenia Podręcznik dla studentów medycyny. Michał Troszyński. PZWL, Warszawa, 2016

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-10-2022 01:12)