SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Urologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Urologia
Kod przedmiotu 12.0-WL-RAT-Ur
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty 10 0,67 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia kliniczne 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów ze stanami nagłymi  w urologii, rozpoznawanie takich stanów, postępowanie i udzielanie kwalifikowanej pomocy przedszpitalnej na miejscu wypadku, podczas transportu, w Izbie Przyjęć oraz Oddziale Urologicznym.

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii, fizjologii układu moczowego.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia:

1. Badanie podmiotowe chorego ze schorzeniem urologicznym oraz ostrym schorzeniem urologicznym.

2. Badania przedmiotowe i badania instrumentalne chorego

3. Podstawowe doraźne zabiegi endourologiczne i operacje urologiczne.

Wykłady:

1. Badania laboratoryjne i obrazowe stosowane w diagnostyce urologicznej.

2. Stany nagłe i stany zagrożenia życia w urologii – prezentacja przypadków, omówienie: krwiomocz, kolka nerkowa, powikłania kamicy moczowej, całkowite zatrzymanie moczu, bezmocz wydalniczy, roponercze, ostre choroby naczyń nerkowych, „ostra moszna”, zgorzel Fourniera,  załupek, urazy układu moczowo-płciowego izolowane i współistniejące z urazami wielonarządowymi, wstrząs septyczny, choroba zatorowo-zakrzepowa)

3. Zakażenia w urologii.

Metody kształcenia

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych.

Ćwiczenia w grupach 5-osobowych w Klinicznym Oddziale Urologii.

Zapoznanie się z pracą Poradni Urologicznej przy Klinicznym Oddziale Urologii.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie przeprowadzony w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. Do zaliczenia student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, test praktycznych umiejętności, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem.

Dozwolona jedna usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach, którą należy uzupełnić (forma zaliczenia - kolokwium ustne) -  przed zaliczeniem końcowym.

Ocena końcowa z zaliczenia to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0

Literatura podstawowa

  1. Borkowski A.: Urologia-podręcznik dla studentów medycyny. Wydanie II, PZWL, Warszawa 2015, wyd 2.
  2. Borówka A., Dziak A., Kołodziej J.: Chirurgia. Urban& Partner. Warszawa 2009. 

 

Literatura uzupełniająca

  1. Czarnecka Z., Malińska W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów w chirurgii, ginekologii i urologii. MAKMED, Gdańsk 2006.

Uwagi

W sprawach spornych dotyczących zaliczeń, studentowi przysługuje prawo odwołania się do Koordynatora przedmiotu.


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Maciej Salagierski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-07-2021 15:03)