SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki w ratownictwie medycznym I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki w ratownictwie medycznym I
Kod przedmiotu 09.1-WL-RM-JNRM
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Anna Kubrak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z podstawową terminologią medyczną języku niemieckim wykorzystywaną w pracy ratownika medycznego.  Opanowanie języka niemieckiego specjalistycznego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury specjalistycznej. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w dziedzinie ratownictwa medycznego. 

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

  1. Praktyczna anatomia, fizjologia i patologia dla ratowników medycznych: budowa poszczególnych układów.
  2. Wyposażenie, leki i procedury ratownictwa medycznego.
  3. Sprzęt diagnostyczny i leczniczy.
  4. Czynności ratowania medycznego.
  5. Szczególne przypadki nagłe.

Metody kształcenia

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną, która jest średnią ocen uzyskanych przez studenta podczas udziału w zajęciach. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są dwa kolokwia pisemne w semestrze przy obowiązywaniu następujących progów punktowych: 51-60 % ocena dst, 61-70% - dst plus, 71-80% - db, 81-90% - db plus, 91-100% - bdb, sprawdziany (progi punktowe j.w) oraz ocena aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach. Oceną końcową to srednia arytmetyczna wszystkich uzyskanych ocen na ćwiczeniach. 

Cykl nauczania zakończony jest przeprowadzeniem egzaminu pisemnego. Warunkiem zdania egzaminu jest zdobycie co najmniej 60% punktów.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną, która jest średnią ocen uzyskanych przez studenta podczas udziału w zajęciach. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są dwa kolokwia pisemne w semestrze przy obowiązywaniu następujących progów punktowych: 51-60 % ocena dst, 61-70% - dst plus, 71-80% - db, 81-90% - db plus, 91-100% - bdb, sprawdziany (progi punktowe j.w) oraz ocena aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach. Oceną końcową to średnia arytmetyczna wszystkich uzyskanych ocen na ćwiczeniach. 

Cykl nauczania zakończony jest przeprowadzeniem egzaminu pisemnego. Warunkiem zdania egzaminu jest zdobycie co najmniej 60% punktów

Literatura podstawowa

Huppert L. Pytlińska Z. Niemiecki dla opiekunów i pracowników służby zdrowia. wyd. Edgard 2015

Szafrański M.. Deutsch für Mediziner, PZWL 2019
 

 

Literatura uzupełniająca

Ganczar M. Rogowska B. Deutsch für Krankenpflege und Hebammenkunde PZWL Warszawa 2010

Hatała G. Lichtańska M. Słownik tematyczny języka niemieckiego dla licealistów i studentów  wyd. Kanion.

Themen aktuell 1, 2: wybrane zagadnienia dot . zdrowia i anatomii człowieka. wyd. Hueber

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-12-2020 09:35)