SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja pracy pielęgniarskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja pracy pielęgniarskiej
Kod przedmiotu 12.0-WL-Piel-OrPPiel
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 10 0,67 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawami pracy w dziedzinie zarządzania a szczególnie w podsystemie pielęgniarstwa między innymi: planowanie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, projektowania pielęgniarskich stanowisk kierowniczych, zarządzania jakością w pielęgniarstwie.

Wymagania wstępne

Wiedza uzyskana na podstawach pielęgniarstwa.

Zakres tematyczny

 1.  Stanowisko pracy, obowiązki,uprawnienia i odpowiedzialność pielęgniarki.
 2. Czas pracy pielęgniarki  w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy (praca zmianowa, rozkład czasu pracy oraz obciążenia osób pracujących na stanowiskach pielęgniarskich).
 3. Organizacja pracy pielęgniarskiej i jej znaczenie w jakości  opieki zdrowotnej.
 4. Planowanie pracy pielęgniarki i podległego personelu.
 5. Umiejętność planowania własnej kariery zawodowej oraz rozwoju zawodowego.

 

Metody kształcenia

Pogadanki, dyskusje, metody warsztatowe.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę oraz wypowiedzi ustne, test praktycznych umiejętności i wykonanie zadania indywidualnego.

Samokształcenie - praca pisemna na temat podany przez prowadzącego (forma: esej)

Ocena końcowa - to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Ksykiewicz-Dorota A.: Zarządzanie w pielęgniarstwie. Czelej, Lublin 2005.
 2. Ksykiewicz-Dorota A.: Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. Czelej, Lublin 2004.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Lenartowicz H., Szeloch Z.: Podstawy organizacji i kierowania dla pielęgniarek. PZWL, Warszawa 1983.
 2. Folkard S.: Praca zmianowa a sprawność działania. W: Iskra - Golec I.,Costa G., Folkard S., Marek T., Pokorski J., Smith L. (red): Stres pracy zmianowej. Przyczyny, skutki, strategie przeciwdziałania.
 3. Lenartowicz H.: Organizacja pielęgniarskiego  stanowiska  pracy. W: K. Zahradniczek (red): Wprowadzenie do pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1983.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich (ostatnia modyfikacja: 30-09-2020 22:20)