SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-INTER
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. n. med. Jan Łącki
 • mgr Monika Lato-Pawłowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Samokształcenie 20 1,33 - - Zaliczenie 
Zajęcia praktyczne 60 4 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia procesu pielęgnowania i zaznajomienie studenta z pełnym zakresem czynności związanych z pielęgnacją pacjenta w oddziałach internistycznych.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu pielęgnowania chorych z chorobami narządów wewnętrznych zgodnie z aktualnie zalecanymi standardami i procedurami opieki pielęgniarskiej wobec chorych hospitalizowanych.

Zakres tematyczny

WYKŁAD:

 1. Klinika chorób układu trawiennego.
 2. Klinika chorób serca i naczyń.
 3. Klinika chorób układu oddechowego.
 4. Klinika chorób układu moczowego.
 5. Klinika chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego i przemiany materii.
 6. Klinika chorób układu krwiotwórczego.
 7. Klinika chorób narządu ruchu.
 8. Klinika chorób otolaryngologicznych.

ĆWICZENIA:

 1. Rola pielęgniarki w  profilaktyce, rozpoznawaniu czynników ryzyka, diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji chorób układu trawiennego z uwzględnieniem procesu pielęgnowania.
 2. Zadania pielęgniarki w profilaktyce, rozpoznawaniu czynników ryzyka, diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji chorób sercowo - naczyniowych, z uwzględnieniem procesu pielęgnowania.
 3. Istota opieki pielęgniarskiej w  profilaktyce, rozpoznawaniu czynników ryzyka, diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji chorób układu oddechowego, z uwzględnieniem procesu pielęgnowania.
 4. Model opieki pielęgniarskiej w chorobach układu moczowego z zastosowaniem procesu pielęgnowania.
 5. Standard postępowania pielęgniarskiego w chorobach gruczołów wydzielania wewnętrznego i przemiany materii, z uwzględnieniem procesu pielęgnowania.

SAMOKSZTAŁCENIE:

 1. Przygotowanie pisemnej pracy pod kierunkiem nauczyciela na wybrany temat obejmujący zagadnienia omawiane na zajęciach.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

1. Zadania pielęgniarki w postępowaniu diagnostycznym i leczniczym wobec chorego z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, marskością wątroby, WZW, oraz biegunką:

 • diagnoza pielęgniarska i udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych w chorobach przewodu pokarmowego (zakres informacji dotyczących funkcji przewodu pokarmowego, potrzebnych do sformułowania diagnozy pielęgniarskiej,procedury przygotowania pacjenta do: badań endoskopowych, badań radiologicznych, badań hematologicznych, badań biochemicznych, biopsji (np. wątroby), procedury opiekuńcze (pielęgnacyjne) wobec chorego poddanego badaniom diagnostycznym),
 • udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym (zasady przyjmowania leków osłaniających śluzówkę żołądka), dietetycznym (zasady odżywiania chorego z wrzodem żołądka w ostrym okresie choroby) oraz w psychoterapii,
 • udział pielęgniarki w kształtowaniu u chorego pożądanych zachowań zdrowotnych (przygotowanie pacjenta do samoopieki w zakresie odżywiania i przyjmowania leków)
 • działania opiekuńcze wobec pacjenta z marskością wątroby i WZW.

2. Problemy opiekuńcze, standardy i procedury ich rozwiązywania u chorych z chorobami układu sercowo - naczyniowego.

 • diagnoza problemów chorego z OZW, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym (problemy opiekuńcze oraz plan postępowania pielęgnacyjnego uwzględniający hierarchię problemów i zmierzający do ich rozwiązania,ocena wiedzy pacjenta w zakresie radzenia sobie w czasie występowania objawów wynikających z choroby sercowo - naczyniowej)
 • plan postępowania opiekuńczego i edukacyjnego wobec chorego z przewlekłą niewydolnością serca.

3. Diagnoza pielęgniarska i udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych wykonywanych w chorobach układu oddechowego:

 • diagnoza problemów chorego z astmą oskrzelową: problemy opiekuńcze oraz plan postępowania pielęgnacyjnego uwzględniający hierarchię problemów i zmierzający do ich rozwiązania,ocena wiedzy pacjenta w zakresie radzenia sobie w czasie napadu duszności,zasady stosowania leków przeciw astmatycznych w postaci aerozoli, pozycja ciała chorego poprawiająca wentylacje w czasie napadu astmatycznego, rola emocji w występowaniu napadu astmatycznego,
 • plan postępowania opiekuńczego i edukacyjnego wobec chorego z przewlekłą niewydolnością oddechową (charakterystyka typowych problemów pacjentów z niektórymi chorobami, doprowadzającymi do przewlekłej niewydolności oddechowej, plan postępowania opiekuńczego wobec chorego z przewlekłą niewydolnością oddechową z powodu chorób obturacyjnych, udział pielęgniarki w kształtowaniu u chorego umiejętności i postawy samopomocy - ćwiczenia oddechowe, likwidacja palenia papierosów, drożność dróg oddechowych, mikroklimat, aktywność fizyczna), zabiegi - fizjoterapeutyczne zmierzające do utrzymania drożności i higieny dróg oddechowych w chorobach zaporowych (przeciwwskazania do stosowania pozycji drenażowych oraz przeciwwskazania do oklepywania pleców).

4. Problemy opiekuńcze, standardy i procedury ich rozwiązywania u chorych z chorobą zapalną nerek i dróg moczowych, ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek.

 • diagnoza pielęgniarska i udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych wykonywanych w chorobach układu moczowego (zasady postępowania pielęgnacyjnego wobec chorego poddanego badaniom diagnostycznym wykonywanym w chorobach układu moczowego, badania czynnościowe nerek - udział pielęgniarki w ich wykonywaniu, plan postępowania opiekuńczego wobec problemów pielęgnacyjnych pojawiających się w przebiegu chorób zapalnych nerek, udział pielęgniarki w leczeniu dietetycznym, farmakologicznym, udział pielęgniarki w postępowaniu z chorym w ostrej niewydolności nerek, zadania opiekuńcze wobec pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek, udział pielęgniarki w leczeniu dietetycznym - sposoby obniżania uciążliwości wynikających z ograniczeń (sól, woda, białko), zadania pielęgniarki wynikające z leczenia farmakologicznego i nerkozastępczego (dializoterapia).

5. Udział pielęgniarki w postępowaniu z chorym z cukrzycą i nadczynnością tarczycy:

 • diagnoza pielęgniarska i udział pielęgniarki w badaniach wykonywanych w nadczynności gruczołu tarczowego i cukrzycy: badania diagnostyczne wykonywane w cukrzycy – udział pielęgniarki,badania diagnostyczne wykonywane w nadczynności gruczołu tarczowego - zadania pielęgniarki, ocena stanu psychofizycznego i sytuacji społecznej pacjenta, ocena wiedzy pacjenta o chorobie i trybie życia, ocena możliwości poznawczych chorego, program postępowania pielęgniarskiego wobec chorego na cukrzycę - udział pielęgniarki w przygotowaniu chorego do życia z chorobą, standardy, procedury wykorzystywane w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych (problemy wynikające z choroby, jej powikłań oraz stosowanego leczenia), przygotowanie chorego do samokontroli, samoleczenia i samopielęgnacji,
 • kompleksowe postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta z nadczynnością gruczołu tarczowego zmierzające do uzyskania stanu eutyreozy.

6. Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z: niedokrwistością, skazą krwotoczną, białaczką:

 • diagnoza pielęgniarska i udział pielęgniarki w badaniach wykonywanych w chorobach krwi układu krwiotwórczego (zasady postępowania pielęgnacyjnego wobec chorego poddanego badaniom diagnostycznym wykonywanym w chorobach krwi i układu krwiotwórczego, problemy opiekuńcze, standardy i procedury ich rozwiązywania u chorych z niedokrwistością i skazą krwotoczną, udział pielęgniarki w leczeniu dietetycznym i farmakologicznym)
 • udział pielęgniarki w leczeniu pacjenta z białaczką, przepisy dotyczące ochrony personelu zatrudnionego przy chemioterapii.

7. Problemy opiekuńcze, standardy i procedury ich rozwiązywania u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów i osteoporozą:

 • udział pielęgniarki w kompleksowym postępowaniu z chorym: analiza problemów opiekuńczych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów spowodowanych ograniczeniem sprawności,sposoby zapobiegania zniekształceniom i zesztywnieniom w obrębie stawów kończyn, problemy psychologiczne wynikające z przewlekle postępującego procesu chorobowego, rola (zadania) pielęgniarki w leczeniu i przygotowaniu chorego do życia z niesprawnością,
 • zadania pielęgniarki wobec chorego z osteoporozą (plan postępowania pielęgniarskiego wobec problemów pojawiających się w przebiegu osteoporozy,lecznicze modyfikacje żywienia, aktywności fizycznej, farmakoterapia - rola i zadania pielęgniarki, program postępowania profilaktycznego osteoporozy).

CSM (Centrum Symulacji Medycznej w ramach Zajęć Praktycznych)

1. Rozpoznanie kluczowych problemów pielęgnacyjnych i realizacja planu postępowania w chorobach układu oddechowego i sercowo - naczyniowego.

 

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, ćwiczenia, pokaz.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – Student zalicza semestr I na podstawie zaliczeń na ocenę pozytywną po każdym bloku tematycznym (uzyskując minimum 60% punktów z możliwych do zdobycia na każdym kolokwium) , w razie nieobecności ustala formę i termin zaliczenia z prowadzącym. Obecność na wykładach jest obowiązkowa. 94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich bloków tematycznych (uzyskując minimum 60% punktów z możliwych do zdobycia na każdym kolokwium) przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają również odpowiedzi ustne i pisemne sprawdzające wiedzę, przygotowanie procesu pielęgnowania na podstawie studium przypadku w omawianych schorzeniach internistycznych. W przypadkach nieobecności, student powinien uzupełnić braki w formie i terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Zajęcia praktyczne – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne i pisemne sprawdzające wiedzę, poziom wykonania zadania indywidualnego polegającego na rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta przebywającego w oddziale chorób wewnętrznych lub w CSM, oraz planu postępowania pielęgniarskiego i jego realizacji.

Samokształcenie - praca pisemna na temat schorzeń internistycznych.

 

Literatura podstawowa

1. Interna Szczeklika. Mały podręcznik 2019, Medycyna Praktyczna

2. Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B.(red.): Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa, PZWL, Warszawa 2009.

3. Jurkowska G.,Łagoda K. (red.): Pielęgniarstwo internistyczne, PZWL Warszawa 2019.

 

 

 

Literatura uzupełniająca

1. Talarska D., Zozulińska - Ziółkowska. (red.): Pielęgniarstwo internistyczne, PZWL Warszawa 2017.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich (ostatnia modyfikacja: 25-09-2020 11:08)