SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
Kod przedmiotu 12.6-CM-4-Neurol.i Piel.Neurol.-S20
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Paweł Jarmużek
 • mgr Weronika Rozenberger
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne 40 2,67 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 5 0,33 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnego pielęgnowania chorych ze schorzeniami neurologicznymi i/lub urazami układu nerwowego. 

Wymagania wstępne

Wiedza w zakresie anatomii i fizjologii człowieka, patofizjologii chorób oraz przedmiotów zrealizowanych w ramach kierunku. 

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Nerwy czaszkowe i ich uszkodzenia.
 2. Układ ruchowy i zaburzenia jego czynności: narząd ruchu, neuron ruchowy obwodowy, neuron ruchowy ośrodkowy, układ pozapiramidowy, móżdżek, twór siatkowy, korowe ośrodki scalające.
 3. Układ autonomiczny i zaburzenia jego funkcji.  
 4. Układ czuciowy i zaburzenia czucia: receptory, drogi i ośrodki czucia; rodzaje zaburzeń czucia: ból, parestezje, ilościowe zaburzenia czucia.
 5. Wyższe czynności nerwowe i ich zaburzenia: afazja i inne zaburzenia mowy, apraksja, pamięć i niektóre jej zaburzenia.  
 6. Badania w neurologii.
 7. Choroby zakaźne układu nerwowego: zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych: przyczyny, objawy, leczenie,
 8. Zapalenie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie.
 9. Choroby naczyniowe mózgu: miażdżyca naczyń mózgu, choroba niedokrwienna mózgu: przyczyny, objawy, leczenie; udar mózgu: przyczyny, objawy, leczenie; krwotok mózgowy: przyczyny, objawy, leczenie; niedokrwienny udar mózgu: przyczyny, objawy, leczenie; krwotok podpajęczynówkowy: przyczyny, objawy, postępowanie z chorym.
 10. Guzy mózgu: obraz kliniczny, anatomia patologiczna,.
 11. Urazy czaszkowo – mózgowe: wstrząśnienie mózgu, stłuczenie mózgu, krwiak nadtwardówkowy, czyli zewnątrztwardówkowy; krwiak podtwardówkowy.
 12. Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego: choroba Parkinsona, czyli drżączka poraźna, parkinsonizm, drżenie samoistne, choroba Minosa.
 13. Zespoły otępienne: choroba Alzheimera, otępienie starcze, choroba Picka.  
 14. Choroba demielinizacyjna - stwardnienie rozsiane: przyczyny, objawy, leczenie.
 15. Padaczka – obraz kliniczny (stan padaczkowy).

Ćwiczenia:

 1. Proces pielęgnowania pacjenta z niedowładem i porażeniem.  
 2. Postępowanie z chorym nieprzytomnym: obserwacja chorego nieprzytomnego; ocena stanu świadomości wg skali Glasgow; najczęściej występujące problemy pielęgnacyjne u chorego nieprzytomnego.
 3. Pielęgnowanie i leczenie chorego z krwotokiem podpajęczynówkowym.
 4. Pielęgnowanie chorego z guzem mózgu.
 5. Leczenie i pielęgnowanie chorego po urazie mózgu: krwiak nadtwardówkowy, krwiak podtwardówkowy.
 6. Pielęgnowanie chorych po udarach mózgu: pierwsza pomoc w przypadku podejrzenia udaru mózgowego; ułożenie chorego (chorego głęboko nieprzytomnego, chorego w stanie senności, chorego przytomnego przed rozpoznaniem udaru, chorego przytomnego z rozpoznaniem udaru).
 7. Pielęgnowanie chorych z chorobą Parkinsona.

Zajęcia praktyczne

 1. Proces pielęgnowania pacjenta z niedowładem i porażeniem.  
 2. Postępowanie z chorym nieprzytomnym: obserwacja chorego nieprzytomnego; ocena stanu świadomości wg skali Glasgow; najczęściej występujące problemy pielęgnacyjne u chorego nieprzytomnego.
 3. Pielęgnowanie i leczenie chorego z krwotokiem podpajęczynówkowym.
 4. Pielęgnowanie chorego z guzem mózgu.
 5. Leczenie i pielęgnowanie chorego po urazie mózgu: krwiak nadtwardówkowy, krwiak podtwardówkowy.
 6. Pielęgnowanie chorych po udarach mózgu: pierwsza pomoc w przypadku podejrzenia udaru mózgowego; ułożenie chorego (chorego głęboko nieprzytomnego, chorego w stanie senności, chorego przytomnego przed rozpoznaniem udaru, chorego przytomnego z rozpoznaniem udaru).
 7. Pielęgnowanie chorych z chorobą Parkinsona

 

Samokształcenie - przygotowanie pracy pisemnej na temat  opieki nad wybranym pacjentem neurologicznym. Objętość pracy nie mniejsza niż 2000 słów. 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny,  metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna, metoda symulacji.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie w formie pisemnej, warunkiem jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. 

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne, kolokwium sprawdzające wiedzę (50 pytań , 94-100% = 5,0 85-93% = 4,5 76-84% = 4,0 68-75% = 3,5 60-67% = 3,0 0-59% = 2,0wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Samokształcenie - przygotowanie pracy pisemnej na temat  opieki nad pacjentem neurologicznym. Objętość pracy nie mniejsza niż 2000 słów. 

Zajęcia praktyczne – warunkiem zaliczenia zajęć jest wykonanie zadania indywidualnego polegającego na rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta, sformułowaniu diagnozy pielęgniarskiej oraz zaplanowaniu opieki pielęgniarskiej. 

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 

 1. Kozubski W., (red.) Neurologia, Kompendium. PZWL, Warszawa 2019.
 2. Kozubski W., Jaracz K., Pielęgniarstwo neurologiczne, Warszawa 2015.
 3. Jaracz K., Domitrz I., (red.): P. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca

 1. Kozubski W., Liberski P. (red.) Neurologia, podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2019.
 2. Jaracz K., Kozubski W.,: (red.): Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015
 3. Adamczyk K.: (red.): Pielęgniarstwo neurologiczne. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2000r
 4. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich (ostatnia modyfikacja: 30-09-2020 18:40)