SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sieci logistyczne i wirtualne MŚP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sieci logistyczne i wirtualne MŚP
Kod przedmiotu 04.9-WZ-WMZPD-SLWP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Współczene metody i koncepcje zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu identyfikacji, modelowania i zarządzania współczesnymi sieciami logistycznymi i wirtualnymi małych i średnich przedsiębiorstw.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

W ramach wykładów oraz ćwiczeń omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Trendy gospodarcze sprzyjające rozwojowi sieci logistycznych i wirtualnych organizacji. Wprowadzenie do koncepcji Gospodarki 4.0, Rozwój technologii teleinformatycznych ICT. E commerce.  Marketing 4.0. Przemysł 4.0;
  2. Charakterystyka sieciowych form współpracy MŚP, organizacja nowoczesnych sieci logistycznych i wirtualnych organizacji zorientowanych na potrzeby klienta/konsumenta;
  3. Charakterystyka nowoczesnych technologii wykorzystywanych w sieciach logistycznych (wirtualnych organizacjach sieciowych). Technologie informatyczne wspomagające modelowanie i zarządzanie sieciami;
  4. Zastosowanie wybranych metod modelowania i zarządzania sieciami oraz przepływem w sieciach logistycznych;
  5. Metodyka prototypowania wirtualnych sieci przedsiębiorstw zorientowanej na potrzeby produkcji spersonalizowanej.

 

Metody kształcenia

Wykład z użyciem urządzeń multimedialnych, ćwiczenia - case study, prezentacja przykładów współczesnych sieci logistycznych i wirtualnych małych i średnich przedsiębiorstw.    

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Udział w zajęciach wykładowych oraz ustne kolokwium na ocenę z zakresu problematyki poruszanej na wykładzie. Analiza przypadków oraz zadań w grupach dwu- trzy- osobowych na ocenę.  

Literatura podstawowa

1. Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan, Marketing 4.0, Era cyfrowa, Wydawnictwo Mt biznes, Warszawa 2017.

2. Brzozowski M., Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa 2010. 

3. Marzena Kramarz, Elementy Logistycznej Obsługi Klienta w Sieciach Dystrybucji, Wyd. Difin, 2014.

4. Anna Sankowska, Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

5. Marta Najda-Janoszka, Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

1. M. Ciesielski, Sieci logistyczne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.

2. Pańkowska M., Rozwój informatyzacji organizacji wirtualnych, Prace naukowe AE w Katowicach, Katowice 2007.

3. Goździewska-Nowicka A., Janicki T., Popławski W., Słupska U., (2017) Przedsiębiorstwa funkcjonujące w strukturach organizacji wirtualnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie z. 108, nr kol.1983.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Ludwiczak (ostatnia modyfikacja: 26-08-2020 10:05)