SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rachunek kosztów działań w MŚP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rachunek kosztów działań w MŚP
Kod przedmiotu 04.3-WZ-WMZPD-RKDP- 20
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Współczene metody i koncepcje zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i laboratorium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie kompetencji, wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia rachunku kosztów działań oraz jego zastosowania w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Idea i zastosowanie rachunku kosztów działań. Etapy opracowywania rachunku kosztów działań. Identyfikacja działań i nośników kosztów działań. Rozliczanie kosztów pośrednich.

Metody kształcenia

Wykład w formie prezentacji multimedialnych; dyskusja ze studentami

Laboratorium komputerowe - zadania w grupach 2-3 osobowych dotyczące tworzenia rachunku kosztów działań w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - ocena aktywności w dyskusji.

Laboratorium - przygotowanie projektu w grupach 2-3 osobowych.

Literatura podstawowa

  1. Piechota Robert, Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa 2005.
  2. Świderska Gertruda Krystyna, Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, 2017.
  3. Saniuk Anna, Vidova Helena, Controlling logistyczny – pomiar i zarządzanie kosztami, Wydawnictwo Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012.

Literatura uzupełniająca

  1. Czubakowska Ksenia, Rachunek kosztów i wyników, PWE, Warszawa 2015.
  2. Wroński Paweł, Nowoczesne metody rachunku kosztów w przedsiębiorstwie: uwarunkowania i perspektywy, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-08-2020 20:15)