SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Lean Management - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Lean Management
Kod przedmiotu 04.9-WZ-WMZPD-LEMA
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Współczene metody i koncepcje zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Ludwiczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu lean management oraz wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania tej koncepcji w małym i średnim przedsiębiorstwie.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: Istota i geneza lean management. Identyfikacja problemów związanych z marnotrawstwem w procesach produkcyjnych oraz w środowisku pozaprodukcyjnym. Model Toyoty. Organizowanie strumienia wartości. Standaryzacja pracy. Przepływ ciągły. System ssący. Zarządzanie wizualne. Metody i narzędzia lean management, w tym m.in.: VSM – Value Stream Mapping. Zastosowanie metody 5S  w reorganizacji stanowisk pracy. 
Ćwiczenia: Praktyczne zastosowanie metod i narzędzi lean management do eliminowania marnotrawstwa w organizacji. Studenci w zespołach opracowują projekt polegający na analizie procesu, dokonaniu identyfikacji marnotrawstwa oraz zaproponowaniu rozwiązań doskonalących z wykorzystaniem metod i narzędzi lean. Zajęcia w formie prezentacji, analizy i dyskusji.

 

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia w formie analizy przypadków - case study, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność na wykładach i pozytywna ocena z testu. Na ocenę pozytywną student powinien udzielić prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 51% pytań zawartych w teście. 
Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń na podstawie prezentacji wykonanego projektu. W trakcie omawiania projektu odbywa się dyskusja nad zaproponowanymi przez studentów rozwiązaniami. 

Literatura podstawowa

1. Liker J. K.: Droga Toyoty 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2005. 

2. Locher D., Lean w biurze i usługach. Przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2012.

3. Antosz K., Pacana A., Stadnicka D., Zielecki W., Lean Manufacturing Doskonalenie produkcji, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.

4. Woamc J.P. i in.: Maszyna która zmieniła świat. ProdPress com, Wrocław 2008.

5. Woamc J.P. i in.: Lean thinking – szczupłe myślenie. ProdPress com, Wrocław 2008.

Literatura uzupełniająca

1. Womack J. P., Jones D. T., Odchudzanie firm, Wyd. CIM, Warszawa 2001.

2. Kirk D. Zylstra, Lean Distribution: Applying Lean Manufacturing to Distribution, Logistics, and Supply Chain, New Jersey, 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Ludwiczak (ostatnia modyfikacja: 19-08-2020 12:13)