SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biznes plan - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biznes plan
Kod przedmiotu 04.9-WZ-WMZPD-BIPL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Współczene metody i koncepcje zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest zrozumienie istoty funkcji i zasad konstrukcji biznes planu mikro,  małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych zajęć: Istota funkcje i zasady konstrukcji biznes planu, analiza struktury biznes planu w kontekście: podstawowych pojęć, charakterystyki planowanych przedsięwzięć, opisu oferowanych produktów (usług), analizy rynku i zachowań firm konkurencyjnych, opisu kadry zarządzającej, sposobów identyfikacji i realizacji strategii firmy, identyfikacji przewag konkurencyjnych oraz analizy sprawozdań finansowych.

Metody kształcenia

Prezentacja multimedialna, komunikacja interaktywna, analiza studium przypadku, projektowanie rozwiązań, symulacja, praca w zespołach zadaniowych, prezentacja, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywne zaliczenie opracowanego projektu biznes planu w zespołach 2 -3 osobowych, ponadto aktywność na zajęciach. Na ocenę końcową składa się ocena za opracowanie i prezentację projektu (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Literatura podstawowa

  1. Ciechan-Kujawa M., Biznes plan: standardy i praktyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2007.
  2. Czepurko A. , Łukaszewicz J., Biznesplan - w praktyce zarządzania firmą, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2005.
  3. Opolski K., Waśniewski K., Biznes plan: jak go budować i analizować?: podręcznik, Wyd. „Cedewu”, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

Pasieczny J. , Biznesplan. Skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy, Warszawa 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 20-08-2020 20:55)