SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kompetencje menedżera sprzedaży - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kompetencje menedżera sprzedaży
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZSPD-KMSP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie sprzedażą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie kompetencji menedżerskich w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Istota kompetencji menedżerskich w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cechy,umiejętności, role i funkcje menedżera. Uwarunkowania procesu decyzyjnego. Czynniki wpływające na motywację menedżera w kształtowaniu relacji wewnątrzorganizacyjnych i międzyorganizacyjnych. Funkcje menedżera w budowaniu sieci komunikacyjnych oraz sprawnego przepływu informacji. Uwarunkowania skutecznego komunikowania się w procesie podejmowania decyzji. Zdolności relacyjne  i dynamiczne menedżera w kształtowaniu kapitału relacyjnego.

 

Metody kształcenia

W ramach wykładu: metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; W ramach ćwiczeń: rozwiązywanie zadań, analiza studium przypadku; projekt (praca w zespołach zadaniowych); prezentacja wyników pracy; dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Udział w zajęciach wykładowych. Analiza przypadków oraz zadań w grupach dwu- trzy- osobowych na ocenę. 

Literatura podstawowa

  1. Walter Vieira (2013), Menedżer sprzedaży na miarę XXI wieku, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
  2.  Gilbert Daniel R., Stoner James A.F., Freeman Edward R.,  (2011), Kierowanie, PWE,  Warszawa.
  3. Staszkiewicz M. (2017), Rola kompetencji psychologiczno-społecznych w pracy menedżera, Kraków.
  4. Wantulok K. (2017), Etyczne aspekty uprawiania zawodu menedżera - między aretologią, synejdezjologią i deontologią, Kraków.

 

Literatura uzupełniająca

  1. Krystyna Bolesta-Kukułka K. (2003), Decyzje menedżerskie, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  2. Kubik K. (2002), Kultura pracy menedżera, Dom Organizatora, Toruń.
  3. Shirley Payne, John Payne (2014), Jak być dobrym menedżerem, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
  4. Peter F. Drucker (2011), Menedżer skuteczny, MT Biznes, Warszawa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-08-2020 18:35)