SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Translatorium tekstów specjalistycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Translatorium tekstów specjalistycznych
Kod przedmiotu 09.4--FiPlD-TTS-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Irmina Kotlarska
  • dr Magdalena Jurewicz-Nowak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z podstawami warsztatu tłumaczenia tekstu naukowego oraz wykształcenie umiejętności tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, przede wszystkim tekstów tekstów językoznawczych i literaturoznawczych, tekstów z zakresu kultury, a także pogłębianie wiedzy o języku i sposobach jego używania na podstawie tekstów obcojęzycznych.

 

Wymagania wstępne

komunikatywna znajomość języka angielskiego (języka niemieckiego)

Zakres tematyczny

  1. Co to znaczy „tłumaczyć tekst” – uściślenia terminologiczne;
  2. Arsenał tłumacza – podstawowe zabiegi językowe pozwalające na sprawne tłumaczenie tekstu;
  3. Pułapki oryginału – źródła najczęstszych błędów w tłumaczeniu;
  4. Specyfika tłumaczenia tytułów, podtytułów, nazw własnych;
  5. Specyfika tłumaczenia terminów naukowych;
  6. Tłumaczenie tekstów naukowych i popularnonaukowych z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa;
  7. Tłumaczenie tekstów z zakresu kultury z uwzględnieniem tła kulturowego;
  8. Pogłębianie wiedzy filologicznej na podstawie tekstów obcojęzycznych.

 

Metody kształcenia

Praca z tekstem; metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej); heureza (pokonywanie barier i różnego rodzaju ograniczeń w toku debat i wspólnego namysłu).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach oraz sprawdzian polegający na samodzielnym przetłumaczeniu na język polski wskazanego przez prowadzącego tekstu specjalistycznego.

Literatura podstawowa

Belczyk A., Poradnik tłumacza. Z angielskiego na nasze, Kraków 2007.

Bańko M., Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, Warszawa 2006.

Douglas-Kozłowska Ch., Difficult words in Polish-English translation, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

Dzierżanowska H. Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa 1988. 

Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2007.

Kozłowska Z., O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), Warszawa 2007.

Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013.

Lipczuk R., Leibfried E., Nerlicki K., Feuchert S., Lehr- und Übungsbuch zur deutsche-polnischen und polnisch-deutschen Übersetzung, Szczecin 2001.

https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB#1

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 08-05-2021 15:09)