SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do tekstologii i edytorstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do tekstologii i edytorstwa
Kod przedmiotu 08.9--FiPlD-WTE-S21
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ
  • dr Joanna Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadnością grupy czynności tekstologicznych (o charakterze badawczym i warsztatowym) oraz ich istotą podejmowanych przez wydawcę, których finalnym efektem jest poprawne wykonanie krytycznie opracowanej (re)edycji dzieł(a) bądź innej (prostszej) jej formy.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

  1. Terminologia tekstologiczna i edytorska.
  2. Problemy i dylematy wydawnicze.
  3. Rodzaje edycji oraz ich organizacja.
  4. Zasady wydania.
  5. System publikacji (przekazu piśmienniczego).
  6. Przegląd wybranych osiągnięć wydawniczych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy. Dyskusja dydaktyczna, metoda analizy i twórczego wykorzystania wzorów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność podczas zajęć i zaliczenie egzaminu w zakresie określonym w sylabusie.

Literatura podstawowa

Bieńkowska B., Chamerska H., Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Wrocław 1992.

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971.

Furmanik S., O interpunkcji w drukach staropolskich, „Pamiętnik Literacki” 1955, z.3-4, s. 426-468.

Górski K,, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978.

Grześkowiak R., Barokowy tekst i jego twórcy. Studia o edycji i atrybucji poezji „wieku rękopisów”, Gdańsk 2003.

Jak wydawać teksty dawne, red. K. Borowiec, D. Masłej, T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, Poznań 2017.

Jodłowski S., Losy polskiej ortografii, Warszawa 1979.

Karpiński A., Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach, Warszawa 2003.

Klemensiewicz-Bajerowa I., Modernizacja pisowni w tekstach z pierwszej poł. XIX w., „Pamiętnik Literacki” 1955, z. 3, s. 144-158.

Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

Magnuszewski W., Fraszka „Na Barbarę”, czyli o „szlachetnej nierządnicy”, „Litteraria” 1993, t. 24, s. 5-35.

Marszałek L., Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa 1986.

Mikulski T., Ród Zoilow. Rzecz z dziejów staropolskiej krytyki literackiej, Kraków 1933.

Muczkowski J., Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII wieku odbitych a teraz w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych, Kraków 1849.

Osuchowska B., Poradnik redaktora i autora, Warszawa 2005.

Pelc J., Obraz – słowo – znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej. Wrocław 1973.

Pelc J., Zbigniew Morsztyn. Arianin i poeta, Wrocław 1966.

Sowiński J., Polskie drukarstwo. Historia drukowania typograficznego i sztuki typograficznej w Polsce w latach 1473-1939, Wrocław 1996.

Starnawski J., Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1980.

Szwejkowska H., Książka drukowana XV-XVIII wiek. Zarys historyczny, Warszawa 1980.

Trzynadlowski J., Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie, Warszawa 1978.

Wich U., Tajemnice warsztatu twórców polskiej poezji mnemotechnicznej (od XIV do XVIII wieku) na przykładzie akrostychu i chronostychu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2010 (13), s. 19-33.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Wydra W., Rzepka W.R., Z dziejów literatury i kultury staropolskiej. Studia o książkach i tekstach, Poznań 2017.

Wydra W., Władysław z Gielniowa. Z dziejów średniowiecznej poezji polskiej, Poznań 1992.

Zasady wydawania tekstów staropolskich (Projekt), red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1955.

Żbikowska-Migoń A., Historia książki w XVIII wieku, Warszawa 1989.

Literatura uzupełniająca

Sztyber R., Do zoila nie-zoila, bo Gryzosława, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury, red. M. Nalepa, Rzeszów 2010, z. 65, s. 42-61.

Sztyber R., Na marginesie i wokół zagadkowego rebusu z 1621 roku, „Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego” 2015 (1), s. 39-62.

Sztyber R., Tuz, kralka, wyżnik, niżnik i inne karty. Dwa barokowe zabytki literacko-plastyczne, Zielona Góra 2009.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalności edytorstwo.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 08-05-2021 15:12)