SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka koszykówki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka koszykówki
Kod przedmiotu 16.1-WL-WFSP-MK
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Grzegorz Fiedorowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z historią i miejscem piłki koszykowej w ogólnym systemie działalności sportowej oraz podstawowymi terminami i pojęciami. Systematyka ćwiczeń do nauczania podstawowych elementów techniki i taktyki piłki koszykowej umożliwiająca przeprowadzenie zajęć z wychowania fizycznego. Zapoznanie z wpływem piłki koszykowej na rozwój ruchowy, psychiczny i intelektualny człowieka.

Wymagania wstępne

Podstawowe elementy techniki poruszania się bez piłki po boisku. Podstawowe umiejętności techniki z piłką.

 

Zakres tematyczny

Technika poruszania się bez piłki po boisku - starty i zatrzymania, bieg ze zmianą tempa i kierunku biegu, obroty (pivoty). Ćwiczenia oswajające z piłką. Chwyty i podania - oburącz, jednorącz (podania basballowe) - kozłem i "górą", podania sytuacyjne. Kozłowanie -  wysokie, niskie, w miejscu, w biegu, slalomem prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku i tempa biegu. Gry i zabawy pomocnicze w nauce kozłowania. Rzuty do kosza - rzuty z miejsca (wolne), rzut z biegu po kozłowaniu i po podaniu, rzuty w wyskoku po kozłowaniu i po podaniu. Zatrzymanie na jedno i dwa tempa. Rzuty sytuacyjne i specjalne (rzuty hakiem, po "wbiciu" i po "założeniu", dobitka). Zastawianie po rzucie, zbiórka piłki z tablicy w ataku i w obronie. Systemy obrony. Szybki atak i atak pozycyjny. Przepisy, zasady sędziowania i protokołowania.

Metody kształcenia

W zakresie nauczania i doskonalenia techniki koszykówki - analityczna, syntetyczna i kombinowana. Dominujące formy nauczania - ścisła, zabawowa oraz formy gry uproszczonej szkolnej i właściwej. Praca w zespołach i indywidualna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz:

 • uzyskanie pozytywnej oceny z testu wiedzy (historia koszykówki, definicje,terminologia, przepisy gry, gestykulacja sędziowska, protokołowanie)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z testu umiejętności technik koszykówki (kozłowanie ,rzuty, podania, zastawianie w obronie, krok obronny)

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Arlet T.: Koszykówka. Podstawy techniki i taktyki gry. Wedawnicrwo „Extrema", Kraków 2001
 2. Bondarowicz M.: Zabawy w grach sportowych. WSiP Warszawa 2004
 3. Litkowicz R. Olex - Zarychta D. Uczymy grać w koszykówkę. Część I i II. AWF Katowice, 2012
 4. Drążczyk S.: Koszykówka. Wybór ćwiczeń do nauczania techniki. UŁ, Łódź 2000
 5. Huciński T., Jakubiak R.: Koszykówka. Metodyka nauczania i doskonalenia podstaw. Wydawnictwo „BK”, Wrocław 2005
 6. Huciński T. Lekner I. Koszykówka. Podręcznik dla trenerów, nauczycieli i studentów. Wydawnictwo "BK", Wrocław 2001
 7. Janas R., Poznański R.: Technika koszykówki, cz. 1. PC, Częstochowa 2004
 8. Ljach W.: Koszykówka. Podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego, cz. 2. AWF im. B. Czecha, Kraków 2007
 9. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

 1. Dziubiński Z. (red.): Podręcznik instruktora rekreacji ruchowej. Koszykówka, piłka nożna, piłka siatkowa. AWF im. J. Piłsudskiego, Warszawa 2008
 2. Huciński T., Gutkowski M., Mikołajec K.: Koszykówka. Atlas ćwiczeń (szkolenie techniczno-taktyczne wzorowane na koszykówce amerykańskiej). RCMSKFiS, Warszawa 1992
 3. Łatyszkiewicz L., Worobjew M., Chromajew Z.: Piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa. Podstawy treningu i zasób ćwiczeń. COS Warszawa 1999
 4. Sieniek C.: Metodyka nauczania techniki w koszykówce. Wydawnictwo „Helvetica”, Starachowice 1997
 5. Dudziński T. Nauczanie podstaw techniki i taktyki koszykówkiAWF Poznań, 2004

Uwagi

Bez uwag


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 10:51)