SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka piłki ręcznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka piłki ręcznej
Kod przedmiotu 16.1-WL-WFSP-MPR
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Tomasz Grzybowski
 • mgr Ireneusz Łuczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z historią i miejscem piłki ręcznej w ogólnym systemie działalności sportowej oraz podstawowymi terminami i pojęciami. Systematyka ćwiczeń do nauczania podstawowych elementów techniki i taktyki piłki ręcznej umożliwiająca przeprowadzenie zajęć z wychowania fizycznego. Zapoznanie z wpływem piłki ręcznej na rozwój, ruchowy, psychiczni i intelektualny człowieka.

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności podań, chwytów, rzutu i kozłowania.

Zakres tematyczny

Technika poruszania się po boisku. Ćwiczenia oswajające z piłką. Chwyty i podania (półgórny, górny, na wysokości bioder, dolny, z podłoża, sytuacyjne), rzuty (w wyskoku w przód i w górą, z padem, z przeskokiem, w biegu), kozłowanie (pojedyncze, ciągłe, toczenie piłki), zwody (zwód pojedynczy przodem i tyłem). Opanowanie umiejętności w zakresie gry indywidualnej w obronie i w ataku. Nauka podstawowych rozwiązań w obronie: krycie „każdy swego” (fragmenty 1x1, 2x2, 3x3, krycie z przekazywaniem, na całym boisku, na połowie boiska, w obrębie linii rzutów wolnych), obrona strefowa 3x3. Opanowanie umiejętności gry w kontrataku, rozwiązywanie sytuacji 2x0, 2x1, 2x2. Opanowanie podstawowych umiejętności gry w ataku pozycyjnym (atak prostopadły wielokrotny, atak prostopadły wielokrotny wiążący, współpraca rozgrywający - obrotowy). Gra szkolna z zastosowaniem poznanych elementów techniczno – taktycznych. Praktyczna nauka sędziowska.

Metody kształcenia

Obserwacja, samodzielne opracowanie materiałów metodycznych, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz:

 • uzyskanie pozytywnej oceny z testu z progami punktowymi, składającego się z pytań zamkniętych i otwartych; minimum na uzyskanie zaliczenia to 60% punktów – 50%
 • test sprawności specjalnej – 50%

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Biernacki L., Nowiński W, Kubrycht J.: Pierwsze kroki w piłce ręcznej.  AWFiS Gdańsk 2012
 2. Bondarowicz M.: Zabawy w grach sportowych. WSiP Warszawa 2004
 3. Czerwiński J.: Piłka ręczna. Wybrane elementy teorii i treningu.  AWFiS Gdańsk 2014
 4. Paterka S.: Piłka ręczna. Technika. AWF im. E. Piaseckiego Poznań 1997
 5. Paterka S.: Piłka ręczna. Taktyka. AWF im. E. Piaseckiego Poznań 1998
 6. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

 1. Breguła T.: Piłka ręczna - lata doświadczeń. COS Warszawa 1996
 2. Czerwiński J.: Charakterystyka gry w piłkę ręczną. AWFiS Gdańsk 1996
 3. Dencikowska A.: Piłka ręczna. Wydawnictwo UR Rzeszów 2012
 4. Łatyszkiewicz L., Worobjew M., Chromajew Z.: Piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa. Podstawy treningu i zasób ćwiczeń. COS Warszawa 1999.
 5. Olejnik M., Paterka S.: Przewodnik do ćwiczeń z piłki ręcznej. AWF im. E. Piaseckiego Poznań 1997
 6. Spieszny M., Tabor R., Walczak L.: Piłka ręczna. Technika, metodyka, podstawy taktyki. Kraków 2011

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 09:10)