SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Piłka ręczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Piłka ręczna
Kod przedmiotu 16.1-WL-WFSP-PR
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Ireneusz Łuczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do uzyskania stopnia instruktora sportu w piłce ręcznej, a w szczególności do samodzielnego formułowania celów i opracowywania programów nauczania gry w piłkę ręczną oraz ich realizacji w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

Wymagania wstępne

Wiadomości, umiejętności i kompetencje na poziomie efektów kształcenia przedmiotu „Piłka Ręczna”

Zakres tematyczny

Wykład: klasyfikacja i współzależność elementów techniki gry. Zasady, metody, formy i środki nauczania i doskonalenia techniki gry. Technika gry w piłkę ręczną. Sprawność fizyczna w strukturze treningu. Metodyka kształtowania sprawności fizycznej u dzieci i młodzieży. Metodyka kształtowania koordynacyjnych zdolności motorycznych u dzieci i młodzieży. Elementy treningu funkcjonalnego. Organizacja jednostki treningowej. Ukierunkowane kształtowanie sprawności fizycznej. Terminologia w piłce ręcznej. Struktura zespołu. Podział obowiązków, funkcje zawodników i pozycje w grze. Konstruowanie drużyny. Ogólne założenia metodyki nauczania i doskonalenia techniki i taktyki gry. Organizacja nauczania gry w piłkę ręczną. Zarys historii piłki ręcznej w Polsce i na świecie. Charakterystyka gry: techniczno-taktyczna, sprawnościowa, fizjologiczna, na różnych poziomach współzawodnictwa, gry kontrolne, zawody mistrzowskie. Aktualne przepisy gry w piłce ręcznej, sędziowanie i protokołowanie. Wymogi techniczno-sportowe (aktualne przepisy i normy) dotyczące: sprzętu sportowego, sali i boisk, oświetlenia, ogrzewania, zaplecza sanitarno-pomocniczego na różnych poziomach współzawodnictwa.

Laboratorium: organizacja gry w piłkę ręczną na poszczególnych etapach szkolenia. Ukierunkowane kształtowanie sprawności fizycznej. Gry i zabawy ruchowe w treningu. Metodyka kształtowania zdolności koordynacyjnych w piłce ręcznej: różnicowanie, orientacja, szybka reakcja, dostosowanie, sprzężenie ruchu, rytmizacja, równowaga. Ćwiczenia gimnastyczne i akrobatyczne w treningu młodego piłkarza ręcznego. Technika gry w piłkę ręczną. Jednostka treningowa. Rodzaje rozgrzewek – przykłady rozwiązań. Przykłady rozgrzewki przedmeczowej. Ćwiczenia w części końcowej. Ćwiczenia stabilizujące i korekcyjne kręgosłupa. 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, zajęcia praktyczne, konsultacje, obserwacja, samodzielne opracowanie materiałów metodycznych, zajęcia w grupach.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład:  kończy się testem w formie pisemnej zgodnym z podanymi kryteriami (test z progami punktowymi składający się z pytań zamkniętych i otwartych). Minimum na uzyskanie zaliczenia to 60% punktów.

Laboratorium kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, udział w organizacji zawodów sportowych w piłkę ręczną, udział w obserwacji zajęć piłki ręcznej. Ocenie podlegają: test sprawności specjalnej – 70%, opracowane przez studenta materiały metodyczne (konspekty, arkusze statystyczne, protokoły) – 30%. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z wykładów (40%) i konwersatoriów (60%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z wykładu i konwersatorium.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

 

Literatura podstawowa

 1. Biernacki L., Nowiński W, Kubrycht J.: Pierwsze kroki w piłce ręcznej.  AWFiS Gdańsk 2012
 2. Bondarowicz M.: Zabawy w grach sportowych. WSiP Warszawa 2004
 3. Czerwiński J.: Piłka ręczna. Wybrane elementy teorii i treningu.  AWFiS Gdańsk 2014
 4. Dencikowska A.: Piłka ręczna. Wydawnictwo UR Rzeszów 2012
 5. Paterka S.: Piłka ręczna. Technika. AWF im. E. Piaseckiego Poznań 1997
 6. Paterka S.: Piłka ręczna. Taktyka. AWF im. E. Piaseckiego Poznań 1998
 7. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

 1. Breguła T.: Piłka ręczna - lata doświadczeń. COS Warszawa 1996
 2. Czerwiński J.: Charakterystyka gry w piłkę ręczną. AWFiS Gdańsk 1996
 3. Diaczuk J., Góralczyk M.: Plażowa piłka ręczna. AWF Katowice 2004
 4. Jastrzębski Z.: Kontrola treningu w piłce ręcznej. AWFiS Gdańsk 2004
 5. Łatyszkiewicz L., Worobjew M., Chromajew Z.: Piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa. Podstawy treningu i zasób ćwiczeń. COS Warszawa 1999.
 6. Olejnik M., Paterka S.: Przewodnik do ćwiczeń z piłki ręcznej. AWF im. E. Piaseckiego Poznań 1997
 7. Spieszny M., Tabor R., Walczak L.: Piłka ręczna. Technika, metodyka, podstawy taktyki. Kraków 2011

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 11:02)