SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski
Kod przedmiotu 09.0-WL-WFSP-JęzA
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Jadwiga Nikitiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 24 1,6 Zaliczenie na ocenę
Egzamin 0 0 0 0 Egzamin

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem oferowanych kursów języka angielskiego jest podniesienie ogólnej kompetencji językowej w zakresie odpowiadającym poziomowi B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie , Ocenianie w stopniu umożliwiającym wykorzystanie języka angielskiego dla potrzeb studiowania, a w szczególności umiejętne korzystanie z różnorodnych obcojęzycznych materiałów źródłowych i mediów, literatury popularnonaukowej i specjalistycznej , kontynuację nauki w ramach wybranej specjalizacji na uczelniach zagranicznych oraz wykonywanie pracy zawodowej lub naukowej z wykorzystaniem języka angielskiego.

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień z zakresu gramatyki języka angielskiego : czasy w języku angielskim, strona bierna, okresy warunkowe, mowa zależna, czasowniki modalne na poziomie A2 I B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie, Ocenianie oraz słownictwa i wyrażeń idiomatycznych na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w formie ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego z danej dziedziny nauki. Wykorzystywane są nowoczesne artykuły ze strony Internetowej : The Guardian Weekly : onestopenglish.com , które zawierają słownictwo specjalistyczne na poziomie B2 I C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie, Ocenianie. Szczególną zaletą tych artykułów jest to, że słownictwo specjalistyczne jest przedstawiane w wielu ćwiczeniach leksykalno-gramatycznych: przedstawianie definicji z uwzględnieniem kluczowych słów, konstruowanie zdań pytających i odpowiedzi na pytania , łączenie słów i wyrażeń specjalistycznych w logiczną całość, tworzenie rzeczowników, przymiotników, czasowników, pisanie streszczeń i prac na tematy związane z tematyką artykułów, przygotowywanie prezentacji multimedialnych na tematy związane z artykułami: Zagadnienia gramatyczne są omawiane na poziomie B2 I C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie , Ocenianie w formie teoretycznej I praktycznej rozszerzonej: czasy w języku angielskim ( 16 ), strona bierna ( 16 czasów ), okresy warunkowe, mowa zależna, czasowniki modalne, zasady użycia przyimków , przedimków.

Zakres tematyczny:

1.The Golf Course. 2. Golf: Equipment. 3. Golf: Rules of Play. 4. Golf: Tours and Tournaments. 5.Hockey: Equipment. 6. Hockey: Rink and Rules of Play. 7.The Articles onestopenglish.com: Revise, reuse,recycle: how to be a sustainable student. 8.  Why do we gender AI ?

 

Metody kształcenia

Metoda podająca: opisowe wyjaśnianie i omawianie zagadnień gramatycznych, słów i wyrażeń idiomatycznych na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie, Ocenianie. Metoda praktyczna: ćwiczenia językowe z tekstem, leksykalno-gramatyczne wyjaśniające słownictwo specjalistyczne z danej dziedziny, wyrażenia idiomatyczne, wyjaśnianie synonimów i antonimów, ćwiczenie struktur gramatycznych i leksykalnych w sytuacjach komunikacyjnych. Metoda komunikacyjna i poznawcza : zajęcia z języka angielskiego odbywają się w Sali językowej, są to zajęcia komunikacyjne, praca w grupach i indywidualna z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych: komputer, CD player, rzutnik, plakaty, plansze, wykresy, filmy popularnonaukowe z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa języka angielskiego w różnych dziedzinach związanych z kierunkiem studiów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań, ćwiczeń przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczenia językowe. Ocenie podlegają: testy sprawdzające wiedzę, ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, samodzielnie wykonane i opracowane prezentacje multimedialne z danej dziedziny nauki z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego, ocena poprawności leksykalnej, gramatycznej, fonetycznej. Testy językowe sprawdzają stopień zaawansowania w zakresie poszczególnych sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia i słuchania. Oceniane są również wypowiedzi dłuższe studentów, zadania leksykalno-gramatyczne wykonywane w domu, oraz prace pisemne: recenzje z obejrzanych filmów popularno- naukowych , streszczenia artykułów, wypracowania, rozprawki. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Egzamin końcowy , do którego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń, przeprowadzany jest po 4 semestrach nauki języka angielskiego i składa się z 2 części. Część pierwsza egzaminu obejmuje multimedialne prezentacje ustne z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego z danej dziedziny nauki na poziomie B2 I C1 według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie, Ocenianie. Część druga egzaminu pisemna obejmuje tekst ze słownictwem specjalistycznym z danej dziedziny nauki, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne związane z tekstem, wypracowanie ( 250 – 300 ) słów, temat wypracowania związany jest z tematyką tekstu. Ponadto, część pisemna zawiera ćwiczenia gramatyczne: czasy w języku angielskim, stronę bierną, okresy warunkowe, mowę zależną , czasowniki modalne na poziomie B2 I C1 według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie, Ocenianie, oraz dwa rodzaje ćwiczeń sprawdzających rozumienie ze słuchu. Egzamin trwa 120 minut, zawiera zagadnienia na 100 punktów. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest 60 pkt. ( 60% ) na 100 pkt. Możliwych do zdobycia.

Literatura podstawowa

1. Artykuły ze słownictwem specjalistycznym z danej dziedziny nauki na stronie Internetowej : onestopenglish.com

2. Virginia Evans, Jenny Dooley, Alan Grahaam: Sports Career Paths, Express Publishing 2012

3. Murphy, R. English Grammar in Use. Intermediate. Cambridge University Press. 2008

4. Matejko I., John-Jankowska B., A Selection of Sociological Problems in English, Tychy 2006

5. Matasek M., Język angielski. Słownictwo, Handy Books 2006

6. Czasopisma i e-booki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych; http://www.bu.uz.zgora.pl/

 

Literatura uzupełniająca

1. Vince, M. Macmillan English Grammar in Context. Macmillan. 2007.

2. Słomski, P. and P. Słomski. Concise Medical Dictionary. English- Polish and Polish- English. Polish Medical Publishers. Warsaw. 2007.

3. Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford University Press. 2003

4. Wiśniewska K., Testy gramatyczno-leksykalne dla średnio-zaawansowanych, Edgard Warszawa 2010

5. Nowak A., Angielski. Testy leksykalne, Edgard, Warszawa 2012

6. Cieślak M., English Special. Repetytorium leksykalno-tematyczne, Wagros, 2007

7. Cieślak M., English, repetytorium leksykalno-gramatyczne, Wagros, 2009

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 09:17)