SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pierwsza pomoc i medyczne podstawy sportu
Kod przedmiotu 16.1-WL-SP-PPiMPS
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Skorupka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy o systemie organizacji, aktach prawnych, podstawowych pojęciach z zakresu ratownictwa medycznego i zasadach udzielani pierwszej pomocy. Zapoznanie z zasadami postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia, bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach oraz placówkach oświatowo-wychowawczych oraz sportowych. Przekazanie podstaw orzecznictwa i kwalifikacji do sportu. Kształtowanie postaw szacunku i wrażliwości do wychowanka i podopiecznego.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu anatomii, fizjologii i rozwoju człowieka.

Zakres tematyczny

Wykład: prawne podstawy udzielania pierwszej pomocy wynikające z ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, kodeksu karnego, Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. System organizacji ratownictwa w Polsce. Zasady bezpieczeństwa ratującego, ratowanego, stany zagrożenia życia i zdrowia związane z układem nerwowym, krążeniowym, oddechowym, wstrząs, urazy – algorytmy postępowania. Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej Europejskiej Rady Resuscytacji. Wpływ warunków środowiska na organizm człowieka, zatrucia, oparzenia, udar cieplny, hipotermia, odmrożenia. Kwalifikacja dzieci i młodzieży do sportu - aspekty formalno–prawne. Aktywność fizyczna i sport dzieci i młodzieży z chorobą przewlekłą.

Laboratorium: praktyczne umiejętności postępowania zgodne z zasadami i wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2010, 2015: zasady bezpieczeństwa ratującego, ratowanego, ocena stanu poszkodowanego, badanie przedmiotowe, ocena funkcji życiowych, ocena miejsca zdarzenia, wzywanie pomocy, postępowanie w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia, zasady stosowania defibrylatora zewnętrznego-zajęcia praktyczne z użyciem fantomów i defibrylator zewnętrznego. Specyfika aktywności ruchowej i treningu dzieci z chorobą przewlekłą: cukrzyca, padaczka, schorzenia kardiologiczne, astma.

Metody kształcenia

Wykład:  konwencjonalny, metoda podająca, metoda informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz elementy prezentacji problemowej i dyskusji.

Laboratorium: metoda analityczna, dyskusja problemowa, metoda sytuacyjna, praca w grupach, praca projektowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin przeprowadzony w formie testu z progami punktowymi, warunkiem  zdania jest zdobycie minimum 60% punktów z możliwych do zdobycia. Student jest dopuszczany do zaliczenia wykładów na podstawie zaliczenia laboratorium.

Laboratorium: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć realizowanych w czasie laboratoriów. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę; zadania praktyczne - algorytmy postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz symulacje zdarzeń; wykonanie projekt grupowego. Student nieobecny na zajęciach powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0

Literatura podstawowa

  1. Jegier A. Krawczyk J. (red) Wybrane zagadnienie medycyny sportowej. Wyd. PZWL 2013
  2. Kleszczyński J. Stany nagłe u dzieci. PZWL 2018 
  3. Plantz S. H. Wipfler E. J. Medycyna ratunkowa. Elsevier Urban & Partner 2017
  4. Paszkowska M. Prawo dla ratowników medycznych. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2019
  5. Paciorek P. Patrzała A. Medyczne czynności ratunkowe (red) Wydawnictwo Lekarskie PZWL,2018.
  6. Rysz. S. J. Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie ratunkowe. Difin, Warszawa 2017.
  7. http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html
  8. http://www.coms.pl/dla-pacjentow/zajecia-edukacyjne

Literatura uzupełniająca

1. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 15-04-2021 12:37)