SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ocena ryzyka zawodowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ocena ryzyka zawodowego
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-34_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Remigiusz Aksentowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Znajomość metod oceny ryzyka zawodowego. Umiejętność pozyskania danych wyjściowych koniecznych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Umiejętność wykonania oceny ryzyka zawodowego.

Wymagania wstępne

Analiza i ocena zagrożeń fizycznych, analiza i ocena zagrożeń chemicznych, podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy, podstawy zarządzania bhp.

Zakres tematyczny

Wykład:

W1: Wprowadzenie. Podstawy prawne. Akty prawne dotyczące oceny ryzyka zawodowego.

W2: Pojęcie ryzyka zawodowego i podstawowe definicje z zakresu oceny ryzyka zawodowego.

W3: Organizowanie oceny ryzyka zawodowego:

      • cel przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego

      • obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego

W4-6: Przebieg oceny ryzyka zawodowego:

      • informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego

      • identyfikacja zagrożeń występujących na stanowisku pracy

     • szacowanie ryzyka i wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego

     • działania podejmowane w wyniku oceny ryzyka zawodowego

     • dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego  

W7-8: Informowanie o ryzyku zawodowym. Przegląd wybranych metod ilościowych i jakościowych oceny ryzyka zawodowego.

Projekt:

P1: Wprowadzenie do problematyki projektu. Klasyfikacja zawodów - wybór stanowisk pracy.

P2-4: Charakterystyka obiektu dla wybranych stanowiskach pracy.

P5-7: Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy.

P8-10: Szacowanie ryzyka i wyznaczanie dopuszczalności ryzyka  według PN-N-18002:2011

P11-13: Szacowanie ryzyka i wyznaczanie dopuszczalności ryzyka metodą Risc Score.

P14: Prezentacje wykonanych przez studentów projektów.

P15: Ocena projektów.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy
Projekt: pogadanka, pomiar, analiza, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zalicza się na podstawie oceny z egzaminu pisemnego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z projektu.

Projekt oceniany jest na podstawie: obecności i wykonania wszystkich cząstkowych ćwiczeń projektowych. Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia projektu i egzaminu.

Literatura podstawowa

1.      Lewandowski J., Ergonomia. PWN Warszawa-Łódź 2001

2.      Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny. Praca zbiorowa pod redakcją M.Zawieski, CIOP-PIB 2007.

3.      PN-N-18002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

4.      ILO-OHS 2001 Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, CIOP 2001

5.      Romanowska-Słomka I., Słomka A., Ocena ryzyka zawodowego. Tarbonus Kraków 2018

Literatura uzupełniająca

1.      Augustyńska D., Pleban D., Mikulski W., Tadzik P., Ocena emisji hałasu maszyn. Metody i wymagania. CIOP 2000

2.      Ochrona przed drganiami i hałasem w środowisku pracy. Praca zbiorowa pod redakcją Augustyńska D.

3.      Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – Wartości dopuszczalne. Praca zbiorowa pod redakcją Augustyńska D., Pośniak M. CIOP-PIB 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Remigiusz Aksentowicz (ostatnia modyfikacja: 05-05-2021 19:39)