SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka ergonomii, bhp i logistyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka ergonomii, bhp i logistyka
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-49_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Andrzej Lasota
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z metodami ergonomicznymi w bhp oraz wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania metod do rozwiązywania problemów w systemach produkcyjnych, logistycznych.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wykłady:
W1: Wprowadzenie do zajęć. Podstawowe pojęcia.
W2: Model procesu projektowego. Procedura, diagnoza, ocena.
W3: Badanie czasu pracy, chronometraż.
W4: Metodyka ergonomii, bhp, skutki uciążliwości w pracy, w systemach produkcji, logistycznych.

Metody w diagnozie i ocenie poziomu narażenia, obciążenia:
W5: statycznego operatorów,
W6: kończyn górnych operatorów,
W7: posturalnego pracowników,
W8: obiektywno-subiektywnego ukierunkowanego na realizowane zadania,
W9: biomechanicznego w pracach z dużą częstością powtórzeń,
W10: posturalnego w systemach montażu,
W11: w transporcie ręcznym i dźwiganiu,
W12: w pracach na stanowiskach komputerowych,
W13: mentalnego operatorów.
W14: Ergonomia w ciągłym doskonaleniu procesów produkcyjnych, logistycznych.
W15: Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna w systemach produkcji, logistycznych. Audyt i programy ergonomiczne.

Projekt:
Projekt 1
P1: Zajęcia wprowadzające. Założenia do projektu.
P2: Określenie i wybór procesu produkcji, stanowisk pracy, operatorów, realizowanych zadań.
P3: Opracowanie koncepcji procedury oceny ergonomicznej.
P4: Pomiary poziomów narażenia operatorów.
P5: Wyznaczanie poziomów narażenia, analizy wyników.
P6-7: Diagnoza ergonomiczna i projekt koncepcyjny interwencji ergonomicznej.

Projekt 2
P8: Wybór, zdefiniowanie procesu produkcji, stanowisk pracy, operatorów, realizowanych zadań.
P9: Sformułowanie założeń do projektu, celu.
P10: Opracowanie koncepcji procedury oceny ergonomicznej
P11: Pomiary poziomów narażenia operatorów.
P12: Wyznaczanie poziomów narażenia, analizy wyników.
P13-14: Diagnoza ergonomiczna i projekt koncepcyjny interwencji ergonomicznej,
P15: Zaliczenie zajęć.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, prezentacja, pokaz.

Projekt: opracowanie projektu, symulacje, studia przypadków, praca indywidualna na zajęciach, w domu, praca w grupach na zajęciach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin w formie pisemnej, poprzedzony uzyskaniem zaliczenia z Projektu.

Projekt: ocena projektów, prac.

Ocena końcowa: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Gedliczka A., Pochopień P., Szklarska A., Welon Z., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, CIOP, Warszawa, 2001
 2. Górska E., Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
 3. Horst W., Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. Część I. Ergonomiczne czynniki ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004
 4. Lewandowski J., Ergonomia. Wyd. PWN Warszawa-Łódź 2001
 5. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001

Literatura uzupełniająca

 1. Batogowska A., Słowikowski J., Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania, Prace i Materiały, zeszyt 149, IWP, Warszawa 1994
 2. Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 1997
 3. Nowak E., Atlas antropometryczny populacji polskiej – dane do projektowania, IWP, Warszawa 2000
 4. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997
 5. Pacholski L. (red.), Ergonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986
 6. Słowikowski J., Metodologiczne problemy projektowania ergonomicznego w budowie maszyn, CIOP, Warszawa 2000
 7. Zbiór Polskich norm z zakresu ergonomii i projektowania

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Lasota (ostatnia modyfikacja: 30-04-2021 17:23)