SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo procesowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo procesowe
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-3_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Czesław Częstochowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu: zagrożeń występujących w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Skutków oddziaływania wybranych substancji na organizm i środowisko człowieka. Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu chemii i bezpieczeństwa procesów technologicznych

Zakres tematyczny

Wykład:

W1 Międzynarodowe akty prawne w zakresie bezpieczeństwa procesowego.

W2 Najważniejsze pojęcia i terminy stosowane w przepisach i dokumentach dotyczących poważnych awarii przemysłowych.

W3 Zasady transportu materiałów niebezpiecznych – procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych. System rejestracji i dokumentacji dotyczącej transportu i składowania odpadów niebezpiecznych - znakowanie, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

W3 Raporty bezpieczeństwa i planów operacyjno-ratowniczych. 

W4 Zagrożenia związane ze składowaniem odpadów niebezpiecznych - istniejące technologie zagospodarowywania, unieszkodliwiania i składowania różnych odpadów.

W6 Systemy wczesnego wykrywania zagrożeń i ostrzegania przed zagrożeniami oraz likwidacji zagrożeń. 

W7 Strefy zagrożenia  i zabezpieczenie przed wybuchem. Kolokwium

Projekt:

P1 Wprowadzenie do tematyki projektu z zakresu inwestycji przemysłowej na terenie której, rodzaj i ilość substancji niebezpiecznych decyduje o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Sposoby postępowania w przypadku poważnej awarii przemysłowej. 

P2 Analiza rozporządzeń i innych aktów prawnych związanych z bezpieczeństwem procesowym w kontekście projektu.

P3 Substancje niebezpieczne 

P4-7 Praca nad projektem: Lokalizacja inwestycji przemysłowej na terenie której, rodzaj i ilość znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących  o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zaliczenie projektu.

 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Projekt: analiza, dyskusja, 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zalicza się na podstawie oceny z testu i bieżącej pracy.

Ćwiczenia, projekt: oceniane są na podstawie, aktywności obecności i wykonania projektu.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z zaliczenia projektu i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Borysiewicz M., Furtek A., Potempski S., Poradnik metod oceny ryzyka związanego z niebezpiecznymi instalacjami procesowymi, Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk, 2000
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE
  3. Michalik J. S., Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa, 2005
  4. Markowski A., Zarządzanie ryzykiem w przemyśle chemicznym i procesowym, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2000
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2013, poz. 1479
  6. Rozporządzenie Ministra Środowiska  w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 18.05.2016 r.

  7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze z dnia 8 czerwca 2016 r.

Literatura uzupełniająca

1. Markowski A., Zapobieganie stratom w przemyśle cz. III, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2000

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej z dnia 02.12.2015r.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Czesław Częstochowski (ostatnia modyfikacja: 07-06-2021 20:31)