SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Antropometria i ergonomia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Antropometria i ergonomia
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-7_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Andrzej Lasota
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretyczną wiedzą z zakresu antropometrii i ergonomii, ich związków i roli w diagnozie oraz metodologii projektowania ergonomicznego.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wykłady:
W1: Wprowadzenie do zajęć. Antropometria, ergonomia – geneza i podstawowe pojęcia.
W2: Antropometria i biomechanika w ergonomii.
W3: Zasady pomiarów antropometrycznych, atlasy antropometryczne.
W4: Ergonomia koncepcyjna, korekcyjna, diagnoza i ocena ergonomiczna.
W5: Procesy projektowe w ergonomicznej działalności koncepcyjnej i korekcyjnej.
W6: Zagadnienia projektowe i ergonomiczne kryteria decyzyjne.
W7: Zaliczenie zajęć.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium w formie pisemnej.

Ocena końcowa: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Gedliczka A., Pochopień P., Szklarska A., Welon Z., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, CIOP, Warszawa, 2001
 2. Górska E., Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
 3. Jabłoński J. (red), Ergonomia produktu. Ergonomiczne zasady projektowania produktów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006
 4. Nowak E., Atlas antropometryczny populacji polskiej – dane do projektowania, IWP, Warszawa 2000
 5. Słowikowski J., Metodologiczne problemy projektowania ergonomicznego w budowie maszyn, CIOP, Warszawa 2000
 6. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001

Literatura uzupełniająca

 1. Batogowska A., Słowikowski J., Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania, Prace i Materiały, zeszyt 149, IWP, Warszawa 1994
 2. Górska E., Tytyk E., Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy – materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996
 3. Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 1997
 4. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii: metody, techniki, normy, PWN, Warszawa-Łódź, 1997
 5. Zbiór Polskich Norm z zakresu ergonomii i projektowania

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Lasota (ostatnia modyfikacja: 30-04-2021 16:35)