SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Propedeutyka nauk medycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Propedeutyka nauk medycznych
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-06_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • lek. med. Bartosz Kudliński
 • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
 • dr inż. Agnieszka Mackiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat nauk medycznych, głównych zadań ochrony zdrowia, charakterystyki zawodu inżyniera biomedycznego w kontekście ochrony zdrowia i życia pacjenta. 

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość anatomii człowieka 

Zakres tematyczny

Wykład:

Treści:

 • Wprowadzenie do propedeutyki (2h)
 • Zapoznanie z podstawową terminologią: organizacji ochrony zdrowia, cele medycyny, definicja zdrowia i choroby, przyczyny chorób (2h)
 • Podział medycyny wg kryteriów klinicznych, specjalności lekarskie (2h)
 • Rola inżyniera biomedycznego  w procesie leczenia chorego (6h)
 • Rola aparatury medycznej w diagnostyce i terapii (2h)
 • Zastosowanie najnowszych technologii, konstrukcji i materiałów w medycynie zabiegowej, regeneracyjnej oraz inżynierii rehabilitacji (2h)
 • Aktualne problemy medycyny (2h)
 • Przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (2h)
 • Transplantologia i cyborgizacja człowieka w zakresie układu kostnego, narządów nerek, wątroby, gałki ocznej, serca, skóry, twarzy itp. (2h)
 • Zastosowanie techniki w konstrukcjach sztucznych narządów (2h)
 • Zajęcia warsztatowe (6h)

 

Metody kształcenia

Wykład połączony z grupowymi zajęciami warsztatowymi.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwium końcowego lub/i wykonanie prezentacji multimedialnej na zadany temat. 
Ocena końcowa jest wynikiem średnie arytmetycznej 

Literatura podstawowa

1. A. Michajlik, W. Ramotowski: Anatomia i fizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003.

2. J.W. Guzek: Patofizjologia człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005.

3. R. Tadeusiewicz , P. Augustyniak, Podstawy inżynierii biomedycznej tom 1 i tom 2, Wydawnictwo AGH, Kraków 2009 

4. M. Darowski, T. Orłowski, A. Weryński, J.M. Wójcicki, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, tom 3. Sztuczne narządy, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2001

Literatura uzupełniająca

1. Czasopisma branżowe związane z kierunkiem studiów inżyniera biomedyczna

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Agnieszka Mackiewicz (ostatnia modyfikacja: 02-06-2021 09:25)