SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Grafika komputerowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Grafika komputerowa
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-20_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Monika Ratajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z możliwościami współczesnej grafiki komputerowej z uwzględnieniem pakietów aplikacji oraz metod obrazowania stosowanych w medycynie. Ukształtowanie wśród studentów zrozumienia terminologii i podstawowej funkcjonalności systemów grafiki komputerowej, a także inżynierii rekonstrukcyjnej.

Wymagania wstępne

Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie 

Zakres tematyczny

 • Czynniki ludzkie w percepcji wizualnej.
 • Praktyczne podstawy prawa autorskiego.
 • Wprowadzenie do technologii grafiki komputerowej.
 • Grafika rastrowa i wektorowa.
 • Metody obrazowania stosowane w medycynie.
 • Wprowadzenie do inżynierii rekonstrukcyjnej.
 • Metodyka modelowania struktur w inżynierii biomedycznej.
 • Przekształcenia i generacja obiektów 3D.
 • Doskonalenie umiejętności projektowania inżynierskiego (gwint, złożenie - wiązania, funkcje, geometria odniesienia, modelowanie powierzchniowe, konstrukcje spawane, toolbox, arkusze blach) 
 • Wprowadzenie do FEM (ang. finite element method).

Metody kształcenia

Wykład: dyskusja, konsultacje, wykład problemowy, wykład konwencjonalny
Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

 1. Hearn. D, Baker D.: Computer Graphics- C version, Prentice Hall, 1997.
 2. Jankowski M.: Elementy grafiki komputerowej, WNT, 2006.
 3. Wyleżoł M.: Metodyka modelowania na potrzeby inżynierii rekonstrukcyjnej,Monografia nr 428, Gliwice, Politechnika Śląska, 2013.
 4. Cierniak R.: Tomografia komputerowa. Budowa urządzeń CT. Algorytmy rekonstrukcyjne, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.
 5. Torbicz W.: Inżynieria Biomedyczna Podstawy i Zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit.

Literatura uzupełniająca

 1. Tomaszewska-Adamerek A., Zimek R.: ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć, Helion, 2007.
 2. Preparata P., Shamos N.: Geometria obliczeniowa. Wprowadzenie, Helion, 2003.
 3. Flemming B., Dobbs D.: Animacja cyfrowych twarzy, Helion, 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Monika Ratajczak (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 19:34)