SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-35_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania i kierowania zespołem pracowniczym oraz rozwijanie umiejętności planowania i pozyskiwania pracowników.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych.

Zakres tematyczny

Wybrane terminy (pojęcia) z zakresu organizacji i zarządzania. Funkcje, zasady i ogólne metody organizacji i zarządzania. Techniki zarządzania i style kierowania. Zarządzanie strategiczne, formułowanie strategii zasobów ludzkich. Planowanie zasobów ludzkich, sposoby pozyskiwania pracowników i potrzeba ich motywacji. Ocena, przemieszczanie, awansowanie i odejścia pracowników. Wartościowanie pracy. Zmiana i rozwój w karierze zawodowej. Zarządzanie personelem: proces grupowy, role grupowe, budowanie zespołu, kompetencje menadżerskie, umiejętność delegowania uprawnień. Kompetencje komunikacyjne: typy komunikatów (JA-TY), skuteczne stawanie granic - algorytm działania (technika zdartej płyty, sztuka odmawiania), nagradzanie i karanie (katalog kar i nagród), expose kierownika/szefa, utrzymywanie wysokiego poziomu motywacji.

Metody kształcenia

Wykład, pogadanka, metoda problemowa i różne odmiany dyskusji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę wykładu odbywa się na podstawie pracy pisemnej i sprawdzianu wiadomości (kolokwium). Ocena wypadkowa ustalana jest według średniej z ocen cząstkowych z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

 1. Adamiec M., Kozusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Aktor - kreator - inspitrator, Wyd. "Akade", Katowice 2000.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2007.
 3. Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 4. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, MUZA SA, Warszawa 2000.
 5. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktykaWydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 6. Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Szczupaczyński J., Edukacja a zarządzanie, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2004.
 8. Wyroba A., Leszkiewicz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie, Municypium SA, Warszawa 2007.
 9. Żukowski P., Podstawy nauk o zarządzaniu (The Base of management sciences), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Chruden H.J., Sherman A.W., Managing Human Resources, Palo Alto 1984.
 2. Drucker P.F., O czym menedżerowie powinni pamiętać w: Harvard Business Review Polska: siła nowych idei. 2006, nr 2, s. 66-79.
 3. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 4. Jędrych E.  (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 5. Kożuch, B., Wstęp do teorii zarządzania, Wydawnictwo Nauka-Edukacja, Warszawa 1999.
 6. Moreland N., Work-related learning in higher education, Higher Education Academy, Learning & Employability Series, 2005.
 7. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 8. Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika, Warszawa 2000.
 9. Yorke M., Employability in higher education: what it is – what it is not, Higher Education Academy, Learning & Employability Series, 2005.
 10. Wajda A., Wstęp do teorii organizacji i zarządzania, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2005.
 11. Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-04-2021 11:29)