SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy nanotechnologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy nanotechnologii
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-50_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami nanotechnologii i nanomateriałów, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości nanostruktur w zaawansowanych aplikacjach medycznych oraz inżynierskich.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z materiałoznawstwa oraz z zakresu stosowanych w inżynierii materiałowej biomateriałów.

Zakres tematyczny

Wykład:

1. Wstęp do nauki o nanomateriałach
2. Metody formowania nanomateriałów: metody bottom up
3. Metody formowania nanomateriałów: metody top down
4. Podstawy mechaniki kwantowej
5. Struktury nanometryczne węgla
6. Grafen - materiał przyszłości
7. Nanocząstki tlenków metali, polimerów, ceramiczne
8. Kropki kwantowe
9. Nanostruktury krzemionkowe
10. Nanotechnologia w przyrodzie a biomimetyka
11. Nanoroboty
12. Materiały inteligentne: zmieniające kolor, emitujące światło, zmieniające swój kształt lub wielkość
13. Materiały inteligentne: zmieniające temperaturę, gęstość, samogrupujące się, samonaprawiające się
14. Szanse i zagrożenia w stosowaniu nanobiomateriałów
 

Laboratorium: 

  1. Wytwarzanie  i charakterystyka nanorurek ditlenku tytanu.
  2. Wytwarzanie i charakterystyka nanocząstek srebra/złota.
  3. Wytwarzanie i charakterystyka kropek kwantowych.
  4.  Wytwarzanie i charakterystyka nanokompozytów.

Metody kształcenia

Metoda podająca - interaktywne wykłady prowadzone w wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z literaturą fachową.

Metoda problemowa – ćwiczenia laboratoryjne dotyczące formowania i charakterystyki wybranych nanostruktur.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Zaliczenie pisemne w postaci testu zawierającego pytanie otwarte i zamknięte. Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.

- ocena bardzo dobra- student uzyskał 90-100% punktów;
- ocena dobry plus- student uzyskał 80-89% punktów;
- ocena dobry- student uzyskał 70-79% punktów;
- ocena dostateczny plus- student uzyskał 60-69% punktów;
- ocena dostateczny- student uzyskał 51-59% punktów;
- ocena niedostateczna- student uzyskał mniej niż 51% punktów.

Zaliczenie na ocenę zajęć projektowych. Ocena z laboratorium jest określana na podstawie oceny trafności doboru użytych technik i metod oraz jakości wykonania wybranych czynności laboratoryjnych.

Ocenę końcową przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen wystawionych z wszystkich form zajęć.

Literatura podstawowa

1. K. Kurzydłowski, M. Lewandowska, Nanomateriały inżynierskie, PWN, Warszawa 2010.

2. Żelechowska K. Nanotechnologia w chemii i medycynie. Politechnika Gdańska., 2014.

3. Geoghegan M., Hamley I.W., Kelsall R., Nanotechnologie, PWN Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

1. M.W. Richert, Inżynieria nanomateriałów i struktur ultradrobnoziarnistych, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-06-2021 12:58)