SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A4: Etyczne aspekty praw zwierząt - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A4: Etyczne aspekty praw zwierząt
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-PEAPZ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Tomasz Turowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom bardzo istotnej we współczesnej filozofii moralnej kwestii relacji etyki welfarystycznej do problematyki praw zwierząt. Szczególnie interesować nas będzie różnica między dobrostanem zwierząt a sprawą ich moralnych uprawnień.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Kiedy na początku lat 70-tych XX-stego wieku stało się jasne, że hasło zwierzę nie jest rzeczą, jest niewystarczające, dało to asumpt do innego spojrzenia na kwestie pro-zwierzęce. Publikacje Petera Singera, szczególnie Animal Liberation ukazały problem zwierząt jako filozoficzny i teoretyczny, a przede wszystkim daleki od taniego sentymentalizmu, który zwykle towarzyszył nam w naszym stosunku do naszych braci mniejszych. Do początku lat 80-tych stanowisko welfarystyczne (animal welfare) reprezentowane przez Singera wydawało się jedynym obowiązującym, jednak prace Toma Regana, włączając w to jego opus magnum The Case for Animal Rights pokazały, że zwierzęta mają prawa (animal rights), z podstawowym prawem do życia włącznie. Lata 90-te uwidoczniły nowy sposób podejścia do teoretycznego ugruntowania praw zwierząt. Głównie filozofia praw w wydaniu Gary’ego Francione sprawiła, że załamał się paradygmat welfarystyczny. To tylko pogłębiło spór nie do pogodzenia między reformatorami, a abolicjonistami.

Od lat trwa nieustająca walka pomiędzy zwolennikami dobrostanu zwierząt, a prawnikami, która zawłaszczyła filozofię zwierząt i choć ów spór na zawsze zmienił sposób ich traktowania, to jednocześnie pozostawił pustkę teoretyczną, którą można wypełnić. Czy wymienione powyżej nurty można pojednać? Czy faktycznie welfaryzm jest już przeżytkiem? I wreszcie: czy możliwa jest droga trzecia w dyskusji o filozofii zwierząt?

Metody kształcenia

Wykład analityczny, syntetyczny, konwersatoryjny, problemowy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium.

Literatura podstawowa

1. P. Singer, Wyzwolenie zwierząt, przeł. A. Alichniewicz i A. Szczęsna, PIW, 2004.

2. P. Singer, Etyka praktyczna, przeł. A. Sagan, Książka i Wiedza, 2003.

3. D. DeGrazia, Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. P. Polak, Nomos, 2013.

4. W obronie zwierząt, red. P. Singer, przeł. M. Betley, Wyd. Czarna Owca, 2011.

5. „Etyka” nr 18, 1980.

6. D. Probucka, Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt, Universitas, 2013.

7. T. Pietrzykowski, Spór o prawa zwierząt. Etyczne problemy prawa, Wyd. Sonia Draga, 2007.

Literatura uzupełniająca

1. T. Regan, The Case for Animal Rights, University of California Press, 2004.

2. T. Regan, Defending Animal Rights, University of Illinois Press, 2001.

3. G. L. Francione, Animals, Property, and the Law, Temple University Press, 2007.

4. G. L. Francione, Animals as Person. Essays on the Abolition of Animal Exploitation, Columbia University Press, 2008.

5. G. L. Francione, A. Charlton, Animal Rights. The Abolitionist Approach, Exempla Press, 2015.

6. P. Waldau, Animal Rights. What Everyone needs to Know, Oxford University Press, 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 23:33)