SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie wytwarzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie wytwarzania
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-06_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Kamil Leksycki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest zapoznanie studentów z projektowaniem procesów technologicznych obróbki skrawaniem na obrabiarki CNC z wykorzystaniem komputerowego wspomagania wytwarzania.

Wymagania wstępne

Inżyniera wytwarzania.

Podstawy programowania obrabiarek CNC.

Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem.

Zakres tematyczny

Zasady tworzenia programów na obrabiarki CNC.

Osie sterowań i wielkości charakterystyczne.

Wiadomości ogólne:

- struktura programu,

- uruchomienie programu,

- interfejs użytkownika,

- konfiguracje interfejsu.

Podstawy obsługi programu:

- omówienie możliwości pracy na plikach krawędziowych (2D) i bryłowych (3D),

- podstawy tworzenia geometrii płaskiej,

- tryby pracy CAD i CAM,

- import plików 3D,

- tworzenie tekstów.

Definiowanie uchwytów i półfabrykatu.

Definiowanie punktów zerowych.

Obsługa magazynu narzędzi i tworzenie narzędzi.

Cykle i operacje na plikach 2D:

- przygotowanie plików 2D do obróbki,

- definiowanie sekwencji obróbki,

- obróbka detalu na przykładzie dokumentacji 2D.

Cykle i operacje na plikach bryłowych (3D):

- przygotowanie pliku 3D do obróbki,

- tworzenie obróbki detalu na przykładzie plików 3D,

- definicja szablonów obróbczych,

- wykorzystanie opcji asocjatywności do plików 3D.

Przeprowadzanie symulacja obróbki.

Wykorzystanie wyników symulacji.

Dobór parametrów technologicznych.

Generowanie kodu NC.

Metody kształcenia

Praca w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca indywidualna z książkami, katalogami oraz normami podczas realizacji projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu procesu technologicznego obróbki skrawaniem na obrabiarkę CNC z wykorzystaniem komputerowego wspomagania wytwarzania realizowanego w ramach zajęć laboratoryjnych.

Literatura podstawowa

1. Kochan P.:" Edgecam. Wieloosiowe frezowanie CNC", Wydawnictwo Helion 2014.

2. Edgecam - materiały szkoleniowe.

Literatura uzupełniająca

1. Feld M.:"Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn", WNT Warszawa 2000

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Kamil Leksycki (ostatnia modyfikacja: 06-05-2021 08:54)