SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki wytwarzania - obróbka bezubytkowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki wytwarzania - obróbka bezubytkowa
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-08_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Schlafka
  • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej stosowania bezubytkowych technologii wytwarzania w celu kształtowania postaci, struktury i właściwości produktów.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania I

Zakres tematyczny

Wykład:

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Wprowadzenie. Obróbka cielna i cielno-chemiczna. Obróbka cieplna stopów miedzi.     2   1,2
W2 Procesy technologiczne kształtowania struktury i własności tworzyw inżynierskich: metalurgia proszków, wytwarzanie i kształtowanie materiałów ceramicznych, szkieł, kompozytów, odlewanie, obróbka plastyczna metali i stopów.     2   1,2
W3 Procesy technologiczne kształtowania struktury i własności tworzyw inżynierskich: metalurgia proszków, wytwarzanie i kształtowanie materiałów ceramicznych, szkieł, kompozytów, odlewanie, obróbka plastyczna metali i stopów.     2   1,2
W4 Nowoczesne metody wytwarzania odlewów     2   1,2
W5 Technologie cięcia     2   1,2
W6 Badania nieniszczące. Niezgodności w złączach spajanych     2   1,2
W7 Technologie spajania metali     2   1,2
W8 Technologie spajania metali     1   0,6
    Suma:   15   9

Laboratorium:

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Wprowadzenie. Metalurgia proszków - wywarzanie kół zębatych.     2   2
L2 Obróbka cieplna stopów miedzi.     2   2
L3 Technologia procesu cynkowania - Ocena jakości wytworzonych powłok.     2    
L4 Wpływ wybranych parametrów cięcia termicznego na jakość krawędzi ciętych.     2   2
L5 Spawanie MIG/MAG.     2   2
L6 Określenie przyczyn powstawania wad materiałach i wyrobach      2    
L7 Obróbka plastyczna metali i stopów - Procesy gięcia.     2    
L8 Termin odróbczy     2    
L9 Badania mas formierskich (wpływ H20)     2    
L10 Metody pomiaru temperatur     2   2
L11 Formy specjalne - Odlewanie ciśnieniowe     2   2
L12 Szybkość krzepnięcia w formach piaskowych i metalowych     2   2
L13 Trendy rozwojowe dotyczące kształtowania struktury i własności tworzyw inżynierskich - modyfikacja stopów aluminium     2    
L14 Badania nieniszczące materiałów i wyrobów     2   2
L15 Termin odróbczy / Zaliczenie     2   2
    Suma:   30   18

 

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z literaturą fachową.

Laboratoria realizowane w grupach ćwiczeniowych, niektóre zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń produkcyjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium: ocena jest wyznaczana na podstawie składowej oceniającej, wiedzę, umiejętności związane z realizacją ćwiczeń i przygotowaniem sprawozdań. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich zajęć laboratoryjnych przewidzianych w ramach programu, z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach. 

Wykład: warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z Egzaminu przeprowadzonego na koniec semestru obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień. Na ocenę z wykładu składają się pozytywne oceny z każdego z 5-ciu pytań zaliczeniowych. Wpisuje się średnią ocenę z 5-ciu pytań.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z Egzaminu i laboratorium. 

Literatura podstawowa

1.         Materiały wykładowe

2.         Dobrzański L.A.: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT, Warszawa 2001.

3.         Dobrzański L.A., Metalowe materiały inżynierskie, WNT, Warszawa 2004

4.         Hryniewicz T., Technologia powierzchni i powłok, wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin  2004

5.         Ashby M., Shercliff H.,Cebon D., Inżynieria materiałowa, tom 1, wyd. Galaktyka 2011

Literatura uzupełniająca

1.          Plichta J., Plichta St.: Komputerowo zintegrowane wytwarzanie, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1999

2.         Ruszaj A.: Niekonwencjonalne metody wytwarzania elementów maszyn i narzędzi, IOS, Kraków 1999

3.         Ashby M., F., Jones D.R.H.: Materiały inżynierskie.  Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów, T. 2, WNT, Warszawa 1998

4.         Burakowski T., Wierzchoń T.: Inżynieria powierzchni metali, WNT, Warszawa 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Schlafka (ostatnia modyfikacja: 06-05-2021 09:35)