SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy metodologii badań naukowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy metodologii badań naukowych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-D-10_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pisania pracy magisterskiej, czyli zdobycia wiedzy w zakresie ogólnych podstaw metodologicznych prowadzenia badań naukowych, procesu badawczego, metod i narzędzi badawczych, metodyki przygotowania pracy naukowej oraz umiejętności praktycznych prowadzenia pracy badawczej i prezentacji jej wyników.  

Wymagania wstępne

Seminarium dyplomowe, praca przejściowa.

Zakres tematyczny

Wykład:

W1. Proces badawczy. Cel badań. Problem i hipoteza badawcza. Zmienne. Wskaźniki.

W2. Metody i narzędzia badawcze.

W3. Obserwacja naukowa. Badania doświadczalne.

W4. Prawo autorskie a problemy etyczne. Rodzaje i rola źródeł informacji naukowej w tworzeniu prac naukowych. Dokumentowanie źródeł.

W5. Wymagania dotyczące pracy magisterskiej. Różnice między pracą inżynierską a magisterską. Kryteria oceny pracy magisterskiej. Egzamin dyplomowy. Technika pisania pracy magisterskiej. Struktura pracy. Zasady redakcji i edycji pracy.

W6. Metody badawcze stosowane w procesie tworzenia pracy magisterskiej. Metody zbierania danych. Formy prezentacji wyników badań własnych.

W7. Techniki pisania prac magisterskich – opracowanie materiału głównego. Techniki pisania prac magisterskich – wykresy, rysunki, tabele, spisy. Metodyka przygotowania pracy naukowej. Kolokwium zaliczeniowe - dyskusja.

Projekt:

P1-2. Wybór tematu i opracowanie planu projektu (szkicu pracy zaliczeniowej).

P3-4. Dobór literatury przedmiotu i dokumentowanie źródeł (zgodnie z przyjętym standardem WM).

P5-6. Opracowanie pracy zaliczeniowej (autorskiego projektu wraz z obudową medialną).

P7-8. Konsultacja (dyskusja, praca grupowa) dotycząca pracy zaliczeniowej.

P9-10. Korekta (merytoryczna i metodyczna/metodologiczna) pracy zaliczeniowej.

P11-12. Redakcja (językowa i techniczna) pracy zaliczeniowej.

P13-15. Przygotowanie pracy zaliczeniowej oraz prezentacja i ocena projektu.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny i problemowy, pogadanka, pokaz, demonstracja.

Projekt: ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę - według pisemnego sprawdzianu testowego, kolokwium (min. 51% na pozytywne zaliczenie) oraz bieżącego sprawdzania/oceniania wiadomości podczas zajęć.

Projekt: zaliczenie na ocenę - (zajęć o charakterze ćwiczeniowym, praktycznym) odbywa się na podstawie projektów/konspektów/prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Ocena końcowa: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form; ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z projektu i wykładu z jednakową wagą (50% wykład, 50% projekt).

Literatura podstawowa

 1. Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia, 2002.
 2. Broda J., Polewczyk A., Rąb J., Podstawy metodologii nauk, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
 3. Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. T. 1, Podejścia i teorie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012.
 4. Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. T. 2, Metody i narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012.
 5. King, B.M., Minium, E.W., Statystyka dla psychologów i pedagogów (przeł. M. Zakrzewska), Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa 2020.
 6. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską? Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz et al., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016.
 2. Ferguson, G.A., Takane Y., Statistical analysis in psychology and education (przeł. M. Zagrodzki), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 3. Groble A., Metodologia nauk, Wyd. AUREUS, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2006.
 4. Grobler A., Metodologia nauk, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2008.
 5. Wieczorkowska-Nejtardt G., Statystyka, Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2005.
 6. Wojciechowska R., Nowogródzka

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2021 12:09)