SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Procesy sprzedażowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Procesy sprzedażowe
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-P-64_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
  • dr inż. Małgorzata Śliwa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie funkcjonalności narzędzia informatycznego CRM.

Wymagania wstępne

Zarządzanie przedsiębiorstwem. 

Zakres tematyczny

(S-studia stacjonarne, N - studia niestacjonarne)

SW1 (NW1): Definicje Customer Relationship Management, założenia filozofii CRM - obszar: Zrozumienia rynku i klientów, obszar: Rozwijania oferty, obszar: Zdobywania klientów.

SW2-SW3 (NW2): Oprogramowanie CRM - omówienie funkcjonalności.

SW4 (NW3): Kluczowe wskaźniki efektywności procesu sprzedaży.

SW5 -SW6 (NW4): Analiza danych klientów w systemie informatycznym CRM. 

SW7 (NW5): Kolokwium. 

Laboratorium

 W ramach laboratorium należy scharakteryzować wybrane przedsiębiorstwo z uwzględnieniem profilu działalności. Na tej podstawie wykonywane będą następujące zadania w w systemie informatycznym SAP.

LW1 (NL1): Wprowadzenie profilu przedsiębiorstwa

LW2 (NL2): Zbudowanie bazy danych o kontrahencie i o produktach.

LW3(NL3):  Dodanie pracowników do kontaktów, wykonanie akcji mailingowej.

LW4-LW5 (NL4): Wygenerowanie raportów sprzedażowych.

LW6 (NL5): Tworzenie notatek handlowych

LW7(NL5): Sprawozdanie

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Laboratorium - system informatyczny SAP

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę

Ocena wystawiana na podstawie testu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości przedmiotowych zagadnień.

Laboratorium: zaliczenie na ocenę

Ocena wyznaczana na podstawie oceny umiejętności związanych z realizacją zadań laboratoryjnych i przygotowania dokumentacji.

Zaliczenie przedmiotu: Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Mitręga M., Marketing relacji teoria i praktyka – wyd. 3, CeDeWu, Warszawa 2018
  2. Deszczyński B., Strategia. System. Zarządzanie Zmianą, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
  3. Adler R., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011
  4. Gorman T., Perswazja. Droga do osiągnięcia celów, One Press, Warszawa 2009
  5. Wereda, W., Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska (ostatnia modyfikacja: 28-04-2021 15:26)