SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Chemia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Chemia
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-01_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów technicznych inżynierii biomedycznej w oparciu o podstawowe prawa chemii nieorganicznej, organicznej i wybrane zagadnienia chemii fizycznej, a także wykonywania obliczeń i prowadzenia eksperymentów w dziedzinach objętych zakresem tematycznym przedmiotu.

Wymagania wstępne

Znajomość chemii w zakresie podstawowym i rozszerzonym szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Wprowadzenie w zakres tematyczny. Warunki zaliczenia przedmiotu. Test wstępny. Budowa atomu.     1   0.6
W2 Układ okresowy pierwiastków. Teoria wiązań.     2   1.2
W3 Prawa chemiczne. Stechiometria.     2   1.2
W4 Roztwory koloidalne. Roztwory  Równowagi fazowe.      2   1.2
W5 Termodynamika i kinetyka reakcji chemicznych.     2   1.2
W6 Elektrochemia, szereg napięciowy metali.      2   1.2
W7 Podstawy korozji metali i stopów.     2   1.2
W8 Kataliza.     2   1.2
    Suma:   15   9

 

             
Lp. Treści programowe - ĆWICZENIA   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
C1 Obliczenia stechiometryczne. Przeliczanie liczności materii: mole, objętości, masa, ilość atomów.     2   1.2
C2 Ustalanie wzorów substancji chemicznych.     2   1.2
C3 Stężenie procentowe.     2   1.2
C4 Stężenie molowe.     2   1.2
C5 Przeliczanie stężeń.     2   1.2
C6 Rozcieńczanie i zatężanie roztworów.     2   1.2
C7 Bilansowanie reakcji redoks.     2   1.2
C8 Obliczenia efektów energetycznych reakcji chemicznych.     1   0.6
    Suma:   15   9

 

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Wprowadzenie do tematyki zajęć. Omówienie przepisów BHP pracy w laboratorium. Podstawy analizy laboratoryjnej.     2   1.2
L2 Analiza jakościowa kationów.     2   1.2
L3 pH-metria.     2   1.2
L4 Korozja elektrochemiczna.     2   1.2
L5 Miareczkowanie potencjometryczne.     2   1.2
L6 Elektroliza.     2   1.2
L7 Redoksymetria.     2   1.2
L8 Termin odróbczy.      1   0.6
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Wykład interaktywny audytoryjno-seminaryjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne realizowane w zespołach dwuosobowych według instrukcji stanowiskowej.

Ćwiczenia: obliczenia rachunkowe zadań podanych przez prowadzącego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

- Wykład: kolokwium w formie pisemnej i ustnej poprzedzony uzyskaniem zaliczenia z ćwiczeń oraz laboratoriów,
- Laboratorium:  warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach (nieobecności są odrabiane), przedstawienie sprawozdania oraz aktywny udział w zajęciach. Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z poszczególnych zajęć laboratoryjnych,
- Ćwiczenia: średnia ocen z kolokwiów,
- Ocena końcowa: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1) L. Pajdowski L., Chemia ogólna, PWN, Warszawa 1997.
2) A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 1997.
3) A. F. Wells, Strukturalna chemia nieorganiczna, WNT, Warszawa 1993.
4) P.W. Atkins., Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca

1) L. Smoczyński L., Kalinowski S., Wasilewski J., Karczyński F., Podstawy chemii fizycznej z ćwiczeniami,
Wyd. UWM, Olsztyn 2000.
2) K. Pigoń, Z Ruziewicz, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 1993.
3) G. M.Barrow, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 1978.
4) Eksperymentalna chemia fizyczna, Praca zbiorowa, SGGW, Warszawa 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska (ostatnia modyfikacja: 30-04-2021 10:33)