SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizyczne procesy starzenia elementów maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizyczne procesy starzenia elementów maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-P-54_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ
  • dr inż. Krzysztof Adamczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami zachodzącymi w procesie eksploatacji maszyn, wpływającymi na ich trwałość i niezawodność.

Wymagania wstępne

Podstawy konstrukcji maszyn, zapis konstrukcji i eksploatacja.

Zakres tematyczny

Treść merytoryczna.

Pojęcie warstwy wierzchniej części maszyn. Podstawowe procesy zachodzące w warstwie wierzchniej podczas starzenie (przemiany fazowe i strukturalne, dyfuzja, adhezja, adsorbcja, chemisorbcja, niszczenie, etc.). Tribologiczne procesy starzenia elementów maszyn. Mechanizm zużycia ściernego, adhezyjnego, dyfuzyjnego, przez utlenianie, gruzełkowatego, cierno - korozyjnego, zmęczeniowego. Wpływ właściwości elementów systemu tribologicznego oraz warunków eksploatacji na intensywność zachodzących procesów tribologicznych. Nietribologiczne procesy starzenia elementów maszyn. Procesy starzenia cieczy eksploatacyjnych (olejów, smarów cieczy obróbkowych). Oddziaływania chemiczne, fizyczne, bakteriologiczne. Regeneracja substancji obróbkowych. Wpływ okresu eksploatacji oleju na jego własności smarne. Wpływ okresu i warunków pracy elementów maszyn na właściwości tribologiczne. Wpływ okresu eksploatacji oleju na właściwości tribologiczne węzłów tarcia. 

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, normami i indywidualna praca podczas opracowywania zagadnień.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z trzech pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące podstawowych zagadnień przedmiotu.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia laboratorium jest opracowanie sprawozdań z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

1. Łuczak A., Mazur T.: "Fizyczne procesy starzenia elementów maszyn", WNT, Warszawa 1981

2. Burakowski T., Wierzchoń T.: "Inżynieria powierzchni metali", WNT, Warszawa 1995

3. Hebda M., Wahal A.:"Trybologia", WNT, Warszawa 1980

4. Laber S.:" Wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn", Wydawnictwo Biblioteki Problemów Eksploatacji. Instytut Eksploatacji Maszyn, Radom 2011 

Literatura uzupełniająca

1. Moliński M:" Ochrona przed korozją" WKŁ, Warszawa 1986

2. Gierek A.:"Zużycie ścierne metalowych elementów roboczych", Politechnika Śląska 1993

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:57)